40-gruppe – Keltisk filologi (40KELT)

Om emnegruppen

Irsk er et språk innenfor den keltiske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. I middelalderen var irsk et stort kulturspråk, med en litteratur som var blant de rikeste i Europa. I dag er irsk både Irlands første offisielle språk og i praksis et minoritetsspråk.
Hovedvekten på studiet av irsk ligger på utviklingen av grunnleggende ferdigheter i moderne irsk. Minoritetsspråksproblematikk og kjennskap til, og leseferdigheter i, eldre irsk språk vil også stå sentralt. Ferdighetene i irsk vil dessuten også legge grunnlaget for eventuelle videre studier i de andre keltiske språkene walisisk eller skotsk-gælisk.

Etter endt studium skal studenten:

  • kunne fortolke og formidle irsk tradisjon og kultur
  • kjenne strukturen i irsk språk
  • kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra gammel til moderne irsk
  • kunne forstå og analysere en ukjent irsk tekst ved hjelp av ordbok
  • ha oversikt over irsk middelalders narrative tradisjon
  • ha oversikt over de viktigste litterære kildene fram til i dag

Emner i emnegruppen

Grunnlaget for denne emnegruppen er IRSK1200, som er obligatorisk før man kan ta IRSK2300.

Obligatoriske emner (20 stp.):

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til masterstudier

Emnegruppen kan utvides til 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2) som utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).
 
Merk at IRSK2303 – Celtic Mythological Texts ikke er en del av 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2)

Annet