40-gruppe – Norsk som andrespråk (40NOAS2)

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne (10 stp.):

Minst 30 studiepoeng velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til master

Dersom du har en 80-gruppe i lingvistikk eller et annet språkfag, kvalifiserer du til opptak til master i Norsk som andrespråk (studieretning) dersom du tar denne 40-gruppen. Du kvalifiserer også til opptak til nevnte masterstudium dersom du tar alle de seks emnene og har en 80-gruppe i andre fag.

Annet