NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teorier om andrespråkstilegnelse og andrespråksgrammatikk. Emnet tar for seg norsk språk i et sammenliknende eller kontrastivt perspektiv, og gir en innføring i hva det vil si å lære et andrespråk, inkludert ordlæring og det å kommunisere på et andrespråk. En annen viktig del av emnet er analyse av innlærertekster (skriftlige eller muntlige). Flerspråklighet i familien, hos barn og unge, i opplæringen og i samfunnet for øvrig, er også viktige tema i dette emnet. Emnet tar dessuten opp skjønnlitteratur i et andrespråksperspektiv. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne: 

 

  • gjøre rede for teorier om hvordan andrespråk tilegnes og utvikles 
  • foreta mellomspråksanalyser av innlærertekster 
  • gjøre rede for sentrale trekk ved norsk språkstruktur i et sammenlignende perspektiv 
  • presentere teorier om ordlæring 
  • forklare og diskutere flerspråklighet og redegjøre for flerspråklig opplæring i Norge 
  • reflektere over og eksemplifisere forholdet mellom språk og identitet hos unge  
  • diskutere skjønnlitteratur i et andrespråksperspektiv. 

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap. Studentene må ha god kompetanse i norsk.

Undervisning

Kurset har totalt 30 timer med oversiktsforelesninger, fordelt på to timer per uke.

I tillegg gis det gruppeundervisning.

Det gis én skriftlig obligatorisk oppgave i løpet av kurset som skal godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen. 

NB! Våren og høsten 2021: Grunnet hensyn til Covid-19 blir eksamen i emnet gitt som en 4 timers digital hjemmeeksamen 

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2006
Periodisk emnerapport vår 2011
Periodisk emnerapport vår 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk