NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskjellige temaer knyttet til skriftkyndighet (litterasitet) og opplæring i lesing og skriving ut fra ulike læringssyn med både kognitive og sosiokulturelle tilnærminger.

Det drøftes hva som særpreger ulike teksttyper/sjangre, og hvilke utfordringer som kan ligge i det å forstå og skrive tekster på et andrespråk og innenfor en ny kulturell kontekst.

Noen temaer er: metalingvistisk bevissthet, metaforlære, ordforrådslære, fagspråk og skriving i ulike fag. Testing av leseferdighet og vurdering av skriveferdighet drøftes, og elevtekster blir analysert.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • redegjøre for hva leseprosessen består av og utfordringer ved å lese på et andrespråk
  • redegjøre for utfordringene ved å skrive på et andrespråk, og hva som kjennetegner ulike skriveopplæringsmodeller.
  • beskrive hva som særpreger ulike teksttyper, beskrive ordvalg i ulike tekster og diskutere hvilken plass ord- og begrepslæring bør ha i opplæringen
  • analysere elevtekster, drøfte hvordan skriftkyndighet kan måles og diskutere bruk av lesetester

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap.
eller
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier.

Studentene må ha god kompetanse i norsk.

Det er en fordel om studentene har avlagt eksamen i NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk eller følger undervisningen i dette emnet samme semester som de tar NOAS2105.

Undervisning

Kurset har totalt 26 undervisningstimer. Det er to undervisningstimer pr. uke. Undervisningen varierer mellom oversiktsforelesninger og seminararbeid.

Studentene arbeider enkeltvis eller i grupper med én kvalifiseringsoppgave som presenteres skriftlig eller muntlig. Studentene får gruppeveiledning.

Den obligatoriske oppgaven må være godkjent før studentene får gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som tek utgangspunkt i pensum.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensspråket er norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk