NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir ei innføring i norsk språk i et typologisk og kontrastivt perspektiv.

Emnet inneholder følgelig både en beskrivelse av den grammatiske og den fonologiske strukturen i norsk der grammatiske strukturer i norsk sammenlignes med grammatiske strukturer i andre språk.

Dessuten drøftes grammatikkundervisningens plass innenfor opplæring i norsk som andrespråk.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for sentrale trekk ved norsk syntaks og morfologi i et kontrastivt perspektiv
  • redegjøre for hva som kjennetegner norsk fonologi, og hva som kan være spesielt vanskelig for innlærere når de skal tilegne seg norske lyder og norsk prosodi
  • foreta analyser av innlærertekster på bakgrunn av kunnskaper om det norske språksystemet og innsikt i hvordan bl.a. trekk i innlæreres førstespråk kan påvirke deres muntlige og skriftlige bruk av norsk
  • redegjøre for og drøfte ulike syn på grammatikkundervisning

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 5 studenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap og NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk.
Studentene må ha svært god kompetanse i norsk.

Undervisning

Emnet har 28 forelesningstimer. I tillegg gis det gruppeundervisning. Det gis én obligatorisk oppgave i løpet av semesteret som skal være godkjent før man får lov til å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

 

Eksamen

Det gis en avsluttende skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2013
Periodisk emnerapport vår 2011
Periodisk emnerapport vår 2006

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk