NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet presenterer et utvalg litterære verk som tematiserer kulturmøte og flerkulturelle samfunn i ulike kontekster.

På emnet diskuteres tekster om oppbrudd og endringer i samfunnet, om migrasjon og minoriteter og om identitet, dvs. kulturelle representasjoner for kulturmøte og pluralitet.

Emnet vil også ha en didaktisk vinkling, med vekt på hvordan innsikt i teorier om litteratur- og kulturforståelse kan implementeres i undervisning og annen formidling.

Tekstutvalget vil inkludere barne-, ungdoms- og voksenlitteratur. Pensum omfatter også relevante kulturteoretiske artikler, blant annet om postkolonialisme, modernitet og identitet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • relasjoner mellom individ og samfunn i flerkulturelle kontekster i en verden der migrasjon og globalisering er framtredende
  • drøfte hvordan skjønnlitteratur kan gi perspektiv på identitets- og integreringsprosesser
  • redegjøre for litteratur- og kulturteori, særlig slike som berører sammenhengen mellom litteratur, kultur og samfunn
  • bruke slike teorier og metoder i arbeidet med fortolkning av litterære tekster som presenterer kulturmøteerfaringer
  • reflektere over og anvende kunnskapene i formidling av litterære tekster i undervisning eller annen virksomhet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha svært god kompetanse i norsk.

Undervisning

Emnet har totalt 28 undervisningstimer. Det er to undervisningstimer pr. uke. Undervisningen varierer mellom oversiktsforelesninger og seminararbeid.

Studentene arbeider i grupper med én kvalifiseringsoppgave. Denne presenteres muntlig

Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og reservert studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen er en 3-dagers hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensspråket er norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2006
Periodisk emnerapport vår 2008
Periodisk emnerapport vår 2011

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Same semester som undervisninga blir gitt.

Undervisningsspråk

Norsk