90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-SDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen gjelder for studenter med start våren 2013, og kan bli endret etter dette.

Emnegruppen gir fordypning i undervisning i samfunnsfag i vid forstand. Den retter oppmerksomhet mot erfarings- og evidensbaserte didaktiske temaer – ved at studentene får innføring i og arbeider med relevante forskningsspørsmål på fagfeltet. Studiet gir trening i arbeid med samfunnsfaglig didaktikk i utdanning og annen formidling.

Formålet med studiet er primært å styrke studentenes ferdigheter i å tilrettelegge for elevers læring i skolens forskjellige samfunnsfag. Dette innebærer at studiet stimulerer studentenes evne til å analysere forbindelser mellom læreplaner, arbeidsmåter og elevenes forutsetninger - og kulturelle, sosiale og politiske bakgrunnsfaktorer som påvirker undervisning og læring.

Kunnskaper
Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

  • avansert kunnskap om utvalgte temaer innenfor samfunnsfagdidaktikk
  • kunnskap om sentrale teorier og metoder innenfor didaktisk forskning

Ferdigheter
Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

  • sette seg inn i et forskningsfelt
  • planlegge, gjennomføre og presentere et selvstendig didaktisk forskningsarbeid
  • overholde normer for vitenskapelig skriving og kildebruk

Generell kompetanse
Etter gjennomført studium har kandidaten kompetanse i å

  • anvende samfunnsfagdidaktisk kunnskap i drøfting av problemstillinger knyttet til skole og undervisning
  • vurdere didaktiske forskningsresultater på kritisk måte og anvende dem ut fra fagdidaktiske og etiske vurderinger

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

To fagdidaktiske emner (20 studiepoeng)

20 studiepoeng metode

Masteroppgave

Valgfrie emner

To samfunnsfaglige emner (20 studiepoeng) på 4000-nivå fra Institutt for statsvitenskap og/eller Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, emner med STV eller SOS-kode. Merk at lektorstudenter ikke har studierett til alle STV og SOS-emner på masternivå. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon under "Opptak og adgangsregulering".

Studentene kan også søke om å få godkjent andre emner enn disse.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF