Dette emnet er nedlagt

SDID4020 – Samfunnsfag i samfunnsperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet innledes med å drøfte skolens samfunnsmessige oppgave med elevers dannelsesprosjekt og overordnede problemstillinger knyttet samfunnsfagenes egenart. Det gjelder historiske prosesser som har formet og som former samfunnsfagene, forholdet mellom vitenskapsfag/studiefag på den ene siden og skolefaget på den andre.

Samfunnsfaget drøftes i et internasjonalt perspektiv sammen med hva som er viktig lærestoff i faget. Emnets hoveddel belyser hvordan skolens samfunnsfag og skolen som institusjon bidrar til å realisere skolens mål om demokratisk medborgerskap m.v. I tilknytting til dette drøftes lærerens rolle og nyere forskning omkring ungdomskultur og politisk kultur.

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til å utvikle dømmekraft og refleksjon om samfunnsfagenes betydning, legitimitet og begrunnelse, slik at studenten skal kunne treffe begrunnede valg og argumentere for disse valgene. Videre skal emnet bidra til dømmekraft og refleksjon om hvordan skolen som institusjon bidrar til å realisere skolens mål om demokratisk medborgerskap.

Forståelse og kritisk refleksjon over faget, dets formidling og dets plass i skolen vil være en sentral målsetting med emnet. Studenten skal tilegne seg et kunnskapsmessig grunnlag for å reflektere over skolefaglig debatt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forutsetter minst 5 studenter. Studenter som er tatt opp på lektorprogrammet har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter en godkjent emnegruppe i samfunnsfag i et omfang av 80 studipoeng

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på en godkjent emnegruppe i samfunnsfag (statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi eller tilsvarende) i et omfang av 80 studiepoeng. Minimum 60 studiepoeng må være inenfor en av de nevnte disipliner (statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi eller tilsvarende). Faglig bygger det på grunnutdanning i samfunnsdidaktikk i praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Undervisning

Undervisningen kan legges til deler av et semester eller over et helt semester.

Undervisningsformer: Forelesninger og studentframlegginger, begge kombinert med samtaler eventuelt andre former som drama. Emnet er obligatorisk i lektorprogrammets spesialisering i samfunnsfagdidaktikk på høyere nivå og kan eventuelt inngå i andre masterprogrammer etter godkjenning.

Eksamen

Studiekrav (obligatorisk komponent)

Det utarbeides presiseringer for studiekrav til emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet til studiestart. Alle studiekrav skal være gjennomført og godkjent før avsluttende prøv i emnet.

Vurdering

Vurderingen består av to komponenter:

  1. Skriftlig individuell emneoppgave, med fritt valgt tema og problemstilling
  2. Hjemmeeksamen, med en ukes løsningsfrist

Eksamenskomponentene vektes likt.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys siste gang høsten 2017

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys høsten 2017, våren 2018 og for siste gang høsten 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo