DIDMET4200 – Forskningsmetode og oppgaveforberedelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal kandidaten anvende metode i undersøkelse av et selvvalgt tema. Emnet gir innsikt i utvalgte datainnsamlingsmetoder og mulighet til å utvikle/utprøve verktøy som for eksempel intervjuguide og spørreskjema. Kandidaten gis også anledning til å fordype seg i utvalgte analyseteknikker. Dette kan være teknikker som:

  • statistisk analyse
  • dokumentanalyse
  • intervju- og observasjonsanalyse

Gjennom arbeidet gis kandidaten anledning til å utvikle ideer og designe eget masterprosjekt i fagdidaktikk.

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten har utdypende innsikt i forskningsmetoder og analyseteknikker som er relevant for eget masterprosjekt.

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan presentere og drøfte problemstillinger knyttet til forskningsprosessen.
  • kan anvende utvalgte metoder og analyseteknikker

Generell kompetanse

Kandidaten har kompetanse til å gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid i skolen ved bruk av vitenskapelige metoder og analyseteknikker, samt ha forutsetninger for å gjennomføre et masterprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter på lektorprogrammet og lektor- og adjunktprogrammet.

Alle programstudenter er garantert plass. Ved liten søknad vil undervisningstilbudet i ulke tematiske fordypningstema kunne bli redusert.

Emnet inngår i lektorprogrammets 90-grupper i fagdidaktikk:
Programspesialisering i religion og etikkdidaktikk (UVM5-LEKT90-RELDID)
Programspesialisering i realfagsdidaktikk (UVM5-LEKT90-RDID)
Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-EDID og UVM5-LEKT90-NDID)

Studenter fra programspesialisering i engelskdidaktikk og norskdidaktikk har også anledning til å følge emnet: (UVM5-LEKT90-EDID og UVM5-LEKT90-NDID)

I en overgangsperiode er emnet også åpent for lektor- og adjunktprogrammets programspesialiseringer i fagdidaktikk: USM5-LAP90-EDID, USM5-LAP90-NDID, USM5-LAP90-RDID,USM5-LAP90-SDID og USM5-LAP90-RELDID

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne delta i undervisningen og gå opp til eksamen i dette emnet, må kandidaten ha

Undervisning

Emnet tilbys som heltidsstudium og undervisning og veiledning tilbys i samlinger på to til tre dager. Arbeidet fokuserer på fordypning i utvalgte metoder og teknikker som er relevant for eget masterprosjekt. Dette gjøres ved å utvikle og prøve ut relevante instrumenter, metoder og teknikker. Digital læringsplattform vil bli stilt til rådighet. Studentene må i foregående semester velge hvilke fordypningstema de ønsker å følge. Det kan stilles krav til hvor mange fordypningstema studentene må følge.

Undervisning gis i form av forelesninger og arbeid i tematisk organiserte seminarer. En vesentlig del av undervisningsopplegget er at studentene skal presentere, diskutere og få veiledning på eget arbeid i seminarer. Seminarene ledes av vitenskapelig personale med særskilt kompetanse i det aktuelle temaet. Emnet forutsetter aktiv deltakelse i seminarene. Undervisningsspråk er norsk, men det kan også bli gitt undervisning på engelsk. Hele eller deler av pensum kan være på engelsk. Pensum utgjør ca. 700 sider der 2/3 er relatert til metodeemner og fordypningstema, og 1/3 er selvvalgt pensum knyttet til de substansielle problemstillingene i eget masterprosjekt. Oppdatert pensumliste kunngjøres på semestersiden.

Deler av undervisningen er obligatorisk (utvalgte fellesforelesninger og 80 prosent av frammøteplikt på selvvalgte seminarer). Arbeidskravene er obligatoriske. Informasjon om hvilke arbeidskrav og hvilke forelesninger som er obligatoriske meddeles ved emnets oppstart.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre to obligatoriske arbeidskrav som skal være knyttet til metodiske problemstillinger. Form og tidspunkt for disse arbeidskravene vil bli nærmere angitt ved semesterstart. Arbeidskravet skal godkjennes av lærer. Ikke godkjente arbeidskrav må leveres på nytt til en angitt frist. Avsluttende vurdering gjøres på grunnlag av innlevert prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering må studenten tilfredsstille kravet til 80 prosent frammøte på den obligatoriske undervisningen, og alle arbeidskrav må være godkjent.

Gjennomført obligatorisk arbeidskrav er gyldig i tre semestre inkludert semesteret det gjennomføres.

Det er to sensorer: Faglærer og veileder for masteroppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studentinformasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet er tilknyttet en tilsynssensor i tråd med UiOs kvalitetssikringssystem. Det gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering ved hjelp av elektronisk spørreskjema.

Spørreskjema for DIDMET4200

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2017

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys høsten 2017, våren 2018 og for siste gang høsten 2018.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo