Dette emnet er nedlagt

SDID4010 – Samfunnsfag i skolen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på fagdidaktiske problemstillinger som elevers læring av samfunnsfag og lærerens tilrettelegging for læring av samfunnsfaglig innhold i skolen (herunder vurderingsformer).

I dette emnet vil problemstillinger forbundet med samfunnsfagets formål og rolle i skolen være sentrale.

Emnet tar opp ulike teoretiske perspektiver på utdanning og læring, og kombinerer disse med mer klasseromsnære perspektiver på metodebruk i samfunnsfagsdidaktikken.

Viktige tema er:

  • utforskende undervisning
  • grunnleggende ferdigheter i faget
  • ulike perspektiver på literacy
  • elevers engasjement.

På denne måten dekker emnet fagdidaktisk relevante problemstillinger knyttet til lærerens rolle som tilrettelegger for læring gjennom undervisning i skolens regi, samt mer overordnede perspektiver på samfunnsfaget som et danningsfag.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å tilrettelegge samfunnsfaget i skolen. Med dette forstås ferdighet i å kombinere allmenndidaktisk og fagdidaktisk teori, forskning/forskningsformidling og praktisk anvendelse i skolen.

Forståelse og kritisk refleksjon over fagets formidling og plass i skolen vil være en sentral målsetting med emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forutsetter minst 5 studenter. Studenter som er tatt opp på lektorprogrammet har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter en godkjent emnegruppe i samfunnsfag i et omfang på 80 studiepoeng

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på en godkjent emnegruppe i samfunnsfag (statsvitenskap, sosiologi, sosialantroplogi eller tilsvarende) i et omfang av 80 studiepoeng. Minimum 60 studiepoeng må være innenfor en av de nevnte disipliner (statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi eller tilsvarende). Faglig bygger det på samfunnsfagdidaktikk i praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Undervisning

Emnet har varierte undervisningsformer: forelesninger og studentfremlegginger, begge kombinert med samtaler og eventuelt andre former. Undervisningen kan organiseres i deler av et semester eller over et helt semester. Se semestersiden for detaljer.

Emnet inngår som obligatorisk komponent i lektorprogrammets spesialisering i samfunnsdidaktikk (mastergradspåbygning) og kan eventuelt inngå i andre masterprogrammer etter godkjenning.

Eksamen

Studiekrav/Obligatorisk komponent

Det utarbeides presiseringer for studiekrav til emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved studiestart. Alle studiekrav skal være gjennomført og godkjent før avsluttende prøve i emnet.

Eksamen

Eksamen består av to deler som hver teller 50 prosent av den samlede karakteren:

  • Skriftlig individuell semesteroppgave på bakgrunn av selvvalgt problemstilling. Semesteroppgaven har et selvvalgt tema som må være innenfor kursets tematikk. Oppgaven må ha en tydelig problemstilling og skal drøfte relevant teori. Oppgaven skal være på maksimalt 4000 ord.
  • En 6-timers digital hjemmeeksamen. Besvarelsen på hjemmeeksamen skal være på maksimalt 3500 ord.

Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, med A som beste karakter og F for ikke bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys våren 2017, høsten 2017 og for siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo