Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi studentene en forståelse av aktuelle forskningstema innen klassisk arkeologi, for eksempel faghistorie, urbanisme, hushold, etnisitet, identitet, stil og ikonografi, på en fordypende og problemorientert måte.

Studentene presenteres for et bredt spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse liv og død i antikkens Hellas og Romerriket, hovedsakelig mellom 800 f.Kr – 300 e.Kr.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du kunne:

  • redegjøre for og bruke teorier og metoder som er relevante i middelhavsforskningen
  • presentere grunnleggende likheter og forskjeller mellom gresk og romersk samfunn og materiell kultur
  • redegjøre for utviklingen i samfunn, hushold, religion, underholdning og politikk i de relevante periodene
  • analysere middelhavsartefakter ved å anvende arkeologiske metoder
  • demonstrere viderekommen kunnskap om sentrale steder, bygninger og artefakter presentert i forelesninger og gruppeundervisning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 20 plasser.
Deltagelse i undervisningen krever undervisningsopptak på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret og består av 8 dobbeltforelesninger og 7 dobbelttimer med gruppeundervisning. Gruppeundervisningen bygger hovedsakelig på forelesningene og det forutsettes at du har satt deg inn i relevant litteratur fra pensum på forhånd.

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført minst fem (5) av i alt syv (7) gruppesamlinger.

Emnet benytter Canvas og student-epost i undervisningen. Beskjeder kan også bli lagt ut på emnets semesterside.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen: Det blir avholdt en tredagers hjemmeeksamen som karakterbedømmes. Oppgaven skal være på 8-10 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom, totalt ca 18 000 - 23 000 tegn uten mellomrom. Besvarelser under eller over dette antallet kan få negative følger for karakteren. Den valgte oppgaveteksten skal stå som overskrift på første side. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Eksamen leveres i pdf-format i Inspera.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige.

Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Sensorveiledning høsten 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeologi.

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

For begrunnelse, fyll ut nettskjema.

Frist for å be om begrunnelse er en uke etter karakteren er registrert. Begrunnelser gis normalt innen tre uker etter karakteren er registrert, men ved ferieavvikling over jul / sommer kan det ta lengere tid.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)