Dette emnet er nedlagt

ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

SISTE mulighet for å ta eksamen i dette emnet vil være høsten 2008. Eksamensmelding skjer via StudentWeb.

Emnet vil gjøre studentene kjent med aktuelle forskningstema - eksempelvis etnisitet, urbanisme, stil og ikonografi - på en fordypende og problemorientert måte. Studentene presenteres for et bredt spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse vitenskapelige problemstillinger relatert til disse. Emnet består av to deler, en selvstendig undervisningsdel over oppgitt tema (1/3 av pensum) og et valgt tema fra en oppsatt liste der studentene i grupper skal drøfte og legge opp et selvvalgt spesialpensum (2/3 av pensum). Gruppene må ikke overskride 5 i antall og hver gruppe må bestå av minimum 3 studenter. Arbeidet blir veiledet av faglærer.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle en selvstendig holdning til det arkeologiske materialet, samt evnen til selv å utarbeide problemstillinger og finne fram i sekundærlitteraturen for å belyse vitenskapelige spørsmål. Arbeidet med selvvalgt pensum gir studentene anledning til å orientere seg blant -, og utforske aktuelle fagområder de kan jobbe videre med på mastergradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk. Fordypning i visse emner vil kreve kjennskap til andre fremmedspråk som tysk og fransk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARK2021 – Classical Archaeology

For deg som tidligere har tatt ARK2004, overlapper dette emnet 20 studiepoeng med ARK2020.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret. Undervisningsdelen består av 5 doble fellesforelesninger i begynnelsen av semesteret. Resten av semesteret arbeider studentene i veiledete grupper. Materialkurs for grupper av ca. 10 studenter arrangeres etter avtale i løpet av semesteret (ca. 8 undervisningstimer) med besøk til museer og samlinger - Skrivekurs arrangeres hver tredje uke i samkjøring med ARK 2000.

Eksamen

Innenfor rammen av det valgte emne skal studentene gjennom veiledete selvstudier lete frem en problemstilling som de skal arbeide med hele semesteret og levere som en semesteroppgave til en oppgitt dato. Oppgaven skal være på maks 10 sider. Pensum er den startlitteratur som oppgis og de vitenskapelige arbeider studentene selv finner frem til gjennom egen forskning.

I det foreleste emnet blir det avholdt en tredagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 10 sider.

Begge eksamener karakterbedømmes; semesteroppgaven teller 2/3, hjemmeoppgaven 1/3.

Tidligere gitte eksamensoppgaver.

Eksamensspråk

Eksamensbesvarelsen kan leveres både på engelsk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 30, minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår vil bli prioritert.

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt og det er ingen undervisning høst 2008

Eksamen

Siste mulighet for å ta eksamen er høst 2008. Pensumliste for semesteroppgaven må leveres instituttet senest 14 dager før eksamen.

Undervisningsspråk

Norsk