Dette emnet er nedlagt

ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i den arkeologiske kulturminneforvaltningen nasjonalt og internasjonalt. Dagens lovgivning og praksis står sentralt, samtidig som de historiske forutsetninger vektlegges. Problemstillinger knyttet til kulturarv og etikk i arkeologi diskuteres gjennom hele undervisningen.

Emnet er spesielt egnet for stillinger innen kulturminneforvaltning, men også for stillinger innen forskning og museum.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • kjenne hovedprinsippene i nasjonal og internasjonal lovgivning vedrørende kulturminner
  • gjøre rede for kulturminneforvaltningens organisering
  • vurdere vernekriterier for arkeologiske kulturminner
  • reflektere over etiske utfordringer knyttet til den arkeologiske praksis
  • vurdere samfunnsinteresser i arkeologiske kulturminner
  • tenke kritisk omkring arkeologiens rolle i samfunnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i arkeologi

Overlappende emner

Overlapper med ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning

Undervisning

Undervisningen vil strekke seg over hele semesteret med 28 undervisningstimer fordelt på forelesninger, studentpresentasjoner og veiledning i grupper.

Emnet har felles undervisning og pensum med ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning. På semestersiden til ARK2110 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

En selvstendig semesteroppgave (på maksimum 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom) over en oppgitt problemstilling knyttet til emnet. Veiledning i grupper gis underveis. Semesteroppgaven leveres i slutten av semesteret til fastsatt frist og karakterbedømmes. Det er obligatorisk muntlig fremleggelse av semesteroppgaven før endelig innlevering. Alle muntlige fremleggelser har en opponent blant de deltakende medstudentene. Kun det skriftlige resultatet vurderes.

Levering: Oppgaven skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format.  I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet legges ned fra vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk