Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en første fagteoretisk og metodologisk innføring for historiske fag. Det omfatter generell vitenskapsteori, historieteori og kulturteori. Emnet gir innsikt i arbeidsmetoder og grunnbegreper.

Hva lærer du?

Studenten skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om humanistiske fags historiske bakgrunn og faglige egenart, samt deres forskjellige teoretiske vinklinger og arbeidsmåter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Tidligere avlagt Exfac overlapper med emnet.

Undervisning

Kurset består av en kombinasjon av forelesninger (8 dt) og gruppeundervisning (6 dt). Forelesningene er åpne for alle, men gruppene er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Alle studenter må melde seg og få opptak til en gruppe. Påmelding til gruppe skjer på StudentWeb samtidig med semesterregistreringen.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte på første undervisningsgang på gruppa. Dersom du unnlater å møte til første gruppetime, mister du plassen på emnet og kan ikke fremstille deg til eksamen.

Kvalifiseringsoppgave: I gruppeundervisningen må alle studentene levere en kvalifiseringsoppgave. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Innleveringer og tilbakemeldinger skjer innen frister gitt av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten én uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge eksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med 4-timers skriftlig eksamen.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er erstattet med EXFAC03-HARK

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen i EXFAC03-HIS - Examen facultatum, historievariant høst 2010 hvis du: a) har avlagt eksamen i emnet tidligere, men ønsker å forbedre karakteren b) mangler endelig eksamen i emnet, men har godkjent kvalifiseringsoppgave

Undervisningsspråk

Norsk