Dette emnet er nedlagt

HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi gjør oppmerksom på at dette emnet undervises for siste gang våren 2006. Det vil imidlertid være mulig å ta eksamen i emnet høsten 2006 for studenter med en godkjent kvalifiseringsoppgave fra høsten 2005 eller senere. Det vil ikke tilbys undervisning i emnet høsten 2006.

Emnet gir en innføring i historiefagets metodelære og fagets egen historie, og presenterer framstillinger av historiens "lange linjer".

I metodelæren presenteres sentrale emner som historisk kildekritikk, bruken av kilder som "levning" eller "beretning", problemstillinger og begrunnelsesforhold. Disse temaene behandles med utgangspunkt i konkrete kildeeksempler og utdrag av historiske framstillinger.

Historiografidelen (faghistorien) skal gi kunnskap om historiefagets vekslende vitenskapsteoretiske tilnærminger.

I bolken som tar opp historiens lange linjer, presenteres et perspektiv som søker å si noe om forskjellene mellom samfunn med vekt på strukturer og materielle forhold (Stavrianos). Dette synet settes opp mot alternative synsvinkler, blant annet med større vekt på ideer og aktører.

Hva lærer du?

Studentene skal beherske de metodiske prinsippene som kjennetegner dagens historieforskning. De skal også ha kunnskap om hva som har blitt oppfattet som vitenskapelig historieforskning fra slutten av 1700-tallet og framover, og kjenne hovedtrekkene i historiefagets utvikling.

Ved å behandle ulike framstillinger av historiens lange linjer ut fra et overordnet perspektiv, skal studentene bli i stand til å gjenkjenne slike perspektiver i tekster der grunnsynet eller tilnærmingen er mindre klart uttalt.

Studentene skal oppøve sin evne til skriftlig framstilling, til samarbeid i grupper, og til å gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for .

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester. Det omfatter to temaområder:

  • prinsipper og problemer i framstillingen av historiens lange linjer
  • historisk metodelære

Undervisningen gis i form av forelesninger (8 dobbelttimer) og gruppeundervisning (6 dobbelttimer). Forelesningene er åpne for alle, men gruppeundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Alle studenter må melde seg på en gruppe. Gruppepåmeldingen skjer på StudentWeb samtidig med semesterregistreringen.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på gruppeundervisningen (dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Hvis du unnlater å møte første gang, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave: For å gå opp til eksamen må studentene levere en kvalifiseringsoppgave på ca. 2 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom), som vurderes til godkjent/ikke godkjent av gruppelærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. For å kunne framstille seg til den skriftlige eksamenen, må oppgaven være godkjent.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

ifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne fremstille seg for eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen. Studentene kan prøves både i det pensumet som gjennomgås i forelesningene og det som gjennomgås i gruppene.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises siste gang våren 2006

Eksamen

Siste gang høsten 2006

Undervisningsspråk

Norsk