Dette emnet er nedlagt

HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i europeisk historie fra ca. 1750 til i dag.
Emnet belyser de politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp i perioden, og ser disse i sammenheng med hverandre. Temaene er blant annet.: politiske og sosiale evolusjoner, politisk organisering og statsutvikling, befolkningsøkning, migrasjon og framvekst av nye samfunnsgrupper, ideologier og styreformer, kriger og konflikter, velferdsstatens utvikling og europeisk integrasjon.
Sammen med andre historieemner på 1000-nivå gir kurset en innføring i historisk forståelse av menneskelige samfunns utvikling.
Emnet gir også innføring i historiefagets metodelære og fagets egen historie.
I metodelæren presenteres sentrale emner som historisk kildekritikk, bruken av kilder som "levning" eller "beretning", problemstillinger og begrunnelsesforhold. Disse temaene behandles med utgangspunkt i konkrete kildeeksempler og utdrag av historiske framstillinger.
Historiografidelen (faghistorien) skal gi kunnskap om historiefagets vekslende vitenskapsteoretiske tilnærminger.

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til og forståelse av de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i Europa etter ca. 1750. De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, så som økonomi, demografi og politikk. Pensum er delt i to: et oversiktspensum på ca. 700 sider og en metodedel på ca. 300 sider. Oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien.

Studentene skal beherske de metodiske prinsippene som kjennetegner dagens historieforskning. De skal også kjenne hovedtrekkene i historiefagets utvikling. Studentene skal oppøve sin evne til skriftlig framstilling, til samarbeid i grupper, og til å gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid. Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som mangler dette emnet i bachelor-graden sin får anledning til å melde seg opp. Oppmelding til dette emnet må skje manuelt ved henvendelse til instituttet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng med det nye emnet HIS1300 - nyere verdenshistorie og HIS1300EU.

I tillegg gjelder dette: 5 studiepoeng mot HIS1320 - Nyere europeisk historie. 5 studiepoeng mot HIS1111 - Eldre norsk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1121 - Eldre europeisk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1131 - Eldre global historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1311 - Nyere norsk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1331 - Nyere global historie, med metodedel.

Emnet kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Emnet overlapper med HISG2 – Moderne historie. Her finner du mer informasjon om overgangsordninger.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (12 eller 18 dobbelttimer) og metodeundervisning (6 dobbelttimer).

Alle studenter må melde seg og få opptak på et metodeseminar. Påmelding til metodeseminar skjer på StudentWeb samtidig med semesterregistreringen.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på metodeseminaret (dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Hvis du unnlater å møte, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven skrives i metodedelen. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. For å kunne framstille seg til den skriftlige eksamenen, må kvalifiseringsoppgaven være godkjent. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

NB: Det vil bli gitt én anledning til å gjenoppta eksamen i dette emnet. Dersom du ønsker å ta eksamen i emnet på nytt, for å forbedre karakter eller lignende, vil det gis anledning til å være med på utsatt eksamen som arrangeres i august.

Studenter som ønsker å være med på slik utsatt eksamen, må ta kontakt med instituttet etter kunngjøring av sensur på ordinær eksamen (19. juni)ved å sende e-post til: historie-student@iakh.uio.no. For at vi skal kunne melde deg opp til utsatt eksamen, må du oppgi fødselsdato eller studentnummer.

Informasjon om dato for eksamen vil legges ut i StudentWeb. Utsatt eksamen arrangeres normalt i uke 33 for vårsemesteret.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen. Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet bygger ikke på andre emner, men er ment som et introduksjonsemne i de 80-grupper eller 40-grupper der det inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Vår 2008

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk