Dette emnet er nedlagt

HIS2136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Æren som sosialt fenomen tiltrekker seg i dag økende interesse - spesielt blant antropologer men også blant sosiologer, kriminologer og historikere. Æren er viktig i mange innvandremiljø, æreskodeksen deres harmonerer ikke alltid med vestlige staters lover. Men æreskulturen trives også i organiserte kriminelle miljøer og motorsykkelklubber der medlemmene har etnisk skandinavisk bakgrunn. Også i mange land i den tredje verden er det ei spenning mellom innvandrere fra landsbygda med sterke æresnormer, og bymennesker tilpasset et moderne statssamfunn og for hvem æren betyr mindre.

Æren var svært viktig også i Skandinavia og Vest-Europa dersom en bare går langt nok tilbake, til middelalderen. For mennesker i det førstatlige norsk- islandske middelaldersamfunnet var æreskodeksen i mange situasjoner viktigere enn loven og de religiøse normene. Æren skapte også sosiale bånd ved at mennesker som kjente til hverandre var bundet sammen i en æresgruppe der de gjensidig vurderte hverandres ære. Fordi noen var mer ærefulle enn andre, skapte æresvurderingen også et sosialt hierarki.

De stadig sterkere statene i tidlig nytid (1500-1800) så det som et mål å pasifisere æren. En person som ble ærekrenket burde ikke gjenopprette den med våpen eller gjennom en feide, men ved å anlegge en ærekrenkelsessak ved statlige domstoler. Det sosiale hierarkiet burde skapes ved at kongen tildelte titler og embeter, ikke ved at den enkelte økte sin ære med voldelige midler. Æren gikk i eliten gradvis over til å bli en kulturell kategori som en viste gjennom høflige omgangsformer og god dømmekraft i spørsmål som gjaldt kultur.

Gjennom innvandring fra land i den tredje verden har æren fått ny samfunnsmessig relevans i Skandinavia. Pensum vil avslutningsvis gi en kort komparasjon med ærens historie i innvandrernes opphavsland de siste par århundrene og trekke noen linjer fram til innvandrermiljø i dag.

Hva lærer du?

Æren er et universelt fenomen som kan gi en nøkkel til større forståelse av mange samfunn. Vitenskapelig vil æresbegrepet i framtida være et møtested for tverrfaglige komparasjoner av ulike typer samfunn. Målet i dette emnet er å sammenlikne ærens samfunnsrolle i det norsk-islandske middelaldersamfunnet, det norske statssamfunnet på 1600- 1700-tallet og i dagens norske samfunn. Ved å fokusere på disse tre periodene kan en trekke lange linjer i samspillet mellom ære og samfunn i Norge, og samtidig utdype forståelsen av ”ære” som vitenskapelig begrep.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsregulert. Du kan ikke ta eksamen uten å ha undervisningsopptak. Søknad til undervisningsopptak skjer gjennom StudentWeb. Les mer om emne- undervisningsopptak for studenter ved UiO.

Etter at emne/undervisningsopptaket for semesteret er klart, finner du svaret på din søknad om opptak til undervisningspartier ved å følge peker til undervisningsopptak i menyen i StudentWeb.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag. (nedlagt)

For studenter som har tatt eksamen i HIS2139 Den religiøse middelalderkulturen: mellom kloster og katedral, eller skal ta det dette semesteret: Det er ca. 40 sider overlapping med dette emnet. Det kompenseres med kap.7 og 8 i Marie Lindstedt Cronberg: "Ärans context" i Synd och Skam, Lund 1997.


For studenter som har tatt eksamen i HIS2138 Den verdslige middelalderkulturen:
Det er ca. 70 sider overlapping med dette emnet. Det kompenseres med kap.5, 7 og 8 i Marie Lindstedt Cronberg: "Ärans context" i Synd och Skam, Lund 1997.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminargrupper over 12 dobbelttimer.

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på seminaret. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes. Den leveres inn på seminargruppen sjette undervisningsgang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Eksamen

Emnet vurderes med en 4 timers skoleeksamen.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk