Dette emnet er nedlagt

HIS4136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Æren som sosialt fenomen tiltrekker seg i dag økende interesse - spesielt blant antropologer men også blant sosiologer, kriminologer og historikere. Æren er viktig i mange innvandremiljø, æreskodeksen deres harmonerer ikke alltid med vestlige staters lover. Men æreskulturen trives også i organiserte kriminelle miljøer og motorsykkelklubber der medlemmene har etnisk skandinavisk bakgrunn. Også i mange land i den tredje verden er det ei spenning mellom innvandrere fra landsbygda med sterke æresnormer, og bymennesker tilpasset et moderne statssamfunn og for hvem æren betyr mindre.

Æren var svært viktig også i Skandinavia og Vest-Europa dersom en bare går langt nok tilbake, til middelalderen. For mennesker i det førstatlige norsk- islandske middelaldersamfunnet var æreskodeksen i mange situasjoner viktigere enn loven og de religiøse normene. Æren skapte også sosiale bånd ved at mennesker som kjente til hverandre var bundet sammen i en æresgruppe der de gjensidig vurderte hverandres ære. Fordi noen var mer ærefulle enn andre, skapte æresvurderingen også et sosialt hierarki.

De stadig sterkere statene i tidlig nytid (1500-1800) så det som et mål å pasifisere æren. En person som ble ærekrenket burde ikke gjenopprette den med våpen eller gjennom en feide, men ved å anlegge en ærekrenkelsessak ved statlige domstoler. Det sosiale hierarkiet burde skapes ved at kongen tildelte titler og embeter, ikke ved at den enkelte økte sin ære med voldelige midler. Æren gikk i eliten gradvis over til å bli en kulturell kategori som en viste gjennom høflige omgangsformer og god dømmekraft i spørsmål som gjaldt kultur.

Gjennom innvandring fra land i den tredje verden har æren fått ny samfunnsmessig relevans i Skandinavia. Pensum vil avslutningsvis gi en kort komparasjon med ærens historie i innvandrernes opphavsland de siste par århundrene og trekke noen linjer fram til innvandrermiljø i dag.

Hva lærer du?

Æren er et universelt fenomen som kan gi en nøkkel til større forståelse av mange samfunn. Vitenskapelig vil æresbegrepet i framtida være et møtested for tverrfaglige komparasjoner av ulike typer samfunn. Målet i dette emnet er å sammenlikne ærens samfunnsrolle i det norsk-islandske middelaldersamfunnet, det norske statssamfunnet på 1600- 1700-tallet og i dagens norske samfunn. Ved å fokusere på disse tre periodene kan en trekke lange linjer i samspillet mellom ære og samfunn i Norge, og samtidig utdype forståelsen av ”ære” som vitenskapelig begrep.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag. (nedlagt). På semestersiden til HIS2136 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk