Dette emnet er nedlagt

HIS2155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet viser hvordan trolldomsprosesser som historisk fenomen er forsøkt forklart gjennom teorier om statsbygging, økonomisk utvikling, religiøse konflikter og kjønnsrelasjoner. Pensum vil inkludere forskningsfeltets klassikere og de mest sentrale forskningsbidragene som er publisert de siste fem årene. Det geografiske tyngdepunktet vil være prosessene i Tyskland og Frankrike, men også prosessene i England, Spania, Italia og de europeiske koloniene i Amerika vil bli trukket inn. Studiet vil reflektere at trolldomsprosessene er et aktivt forskningsfelt som spenner svært vidt metodisk.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne drøfte trolldomsprosessene i lys av statsutvikling, økonomiske forhold og religion i tidlig moderne tid i Europa. De skal kjenne til de historiefaglige utfordringene ved å studere møtet mellom sentralmakt, kirke og lokalsamfunn, og spesielt ha innsikt i det problemet som oppstår når en studerer fortidige kulturer basert på kilder som sentralmaktens og kirkens lokale representanter produserte. Studentene skal utvikle evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning og akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer).

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet er gyldige det semesteret de avlegges og de to påfølgende semester.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen vurderes av faglærer og bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Begrunnelse og klage

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensorer hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for karakter. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

høsten 2005

Eksamen

høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk