Dette emnet er nedlagt

HIS2174 – Hva skjedde egentlig i kolonitiden i Latin-Amerika og i Karibia? (1492-1820-årene)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva ble konsekvensene for Amerika av europeernes ankomst? Og hvilken type, eventuelt hvilke typer, samfunnsformasjoner vokste fram i "Den nye verden" utover på 1500-tallet og senere? Mer generelt, hvilke store linjer er det mulig å avdekke i perioden mellom 1492 og 1820-årene? Endelig: hvordan kan vi forklare det faktum at de spansk- og portugisisk-dominerte områdene i Sør-og Mellom-Amerika rev seg løs fra sine respektive "moderland" på begynnelsen av 1800-tallet og ble til en serie selvstendige stater? (omvendt: de fleste øyene i Karibia fortsatte å være underlagt europeiske styre. Hvorfor så denne forskjellen?)

Tilnærmingen til hele emnet vil altså være problematiserende, samt - så langt det er mulig - også sammenliknende. Med dette menes at et hovedmål vil være å forsøke å sette det som skjedde i Latin-Amerika og Karibia inn i hva vi kan kalle for den større globale kontekst. Det sentrale overordnede spørsmålet vi må stille oss er om, eventuelt i hvilken grad, de strukturer som vokste fram under kolonitiden, overlevde uavhengigheten; og mer generelt hvorvidt de bidrar til å forklare Latin-Amerikas "underutvikling".

Hva lærer du?

Studentene må kunne gjøre rede for de store linjene i Latin-Amerikas og Karibias historie mellom 1492 og 1820-årene. De må spesielt kunne gjøre rede for de sentrale samfunnsformasjoner og hvordan de forandret seg over tid. De må endelig opparbeide seg en forståelse av begrepet kulturkollisjon og hva det betydde rent konkret for de berørte menneskene.

Videre bør studentene utvikle analytisk evne og selvstendig tenkning. Studentene skal kunne formidle sin kunnskap både muntlig og skriftlig. Gjennom oppgaveskriving skal studentene lære å fremstille kompliserte forhold på en presis og forståelig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer)

NB: Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en kvalifiseringsoppgave og en tre dagers hjemmeeksamen.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Det er ikke avgjort hvorvidt dette emnet skal tilbys igjen

Undervisningsspråk

Norsk