Dette emnet er nedlagt

HIS2175 – Slaveri og slavehandel i to verdensdeler: Afrika og Amerika fra 1440-åra til 1888

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets hovedmål vil være å forsøke å forklare oppkomsten av det vi kaller for det "sydatlantiske system"; samt å se på hvordan dette "systemet" fungerte over tid.

Med det "sydatlantiske system" menes et gigantisk økonomisk kretsløp hvis finalitet var å produsere sukker til de europeiske forbrukerne. Med det "sydatlantiske system" menes mer generelt "eksporten" av slaver fra det sorte Afrika, den transatlantiske slavehandel, samt framveksten av en sukkerplantasjesektor i Brasil og Karibia.

Det sydatlantiske system må sees i relasjon til blant annet det interne afrikanske slaveriet, samt den interne slavehandelen i Afrika. Det er imidlertid viktig å være klar over at ordet "slaveri" egentlig refererer til et knippe forskjellige institusjoner.

Det sentrale globalhistoriske spørsmålet som ligger i bunn av emnet er hvilke konsekvenser det sydatlantiske systemet fikk for forholdene og utviklingen i de berørte verdensdelene. Hvordan, eventuelt på hvilken måte, er det vi vet om det sydatlantiske systems relevans for debatten om den historiske bakgrunn for dagens misforhold mellom rike og fattige land?

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene bør kunne gjøre rede for hva det sydatlantiske systemet var og hvordan det fungerte. Særlig er det viktig at studentene opparbeider seg innsikt i og forståelse av de mekanismer (inklusive de økonomiske) som forklarer hvordan et slikt system kunne oppstå og vare ved i flerfoldige århundrer.

Videre bør studentene utvikle analytisk evne og selvstendig tenkning. Studentene skal kunne formidle sin kunnskap både muntlig og skriftlig. Gjennom oppgaveskriving skal studentene lære å fremstille kompliserte forhold på en presis og forståelig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

ndervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer).

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen vurderes av faglærer og bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk