Dette emnet er nedlagt

HIS2316 – Vestens økonomiske historie på 1800- og 1900-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

”I materiell velstand”, skriver den britiske historikeren David Landes, ” var en engelskmann født midt på 1700-tallet nærmere Cæsars legionærer enn sine barnebarns barn.”

Denne formuleringen uttrykker i tilspisset form den enestående velstandsforbedring den vestlige verden opplevde gjennom 1800- og 1900-tallet. Spredningen av industrielle produksjonsmetoder ga grunnlag for sterk økonomisk vekst og omfattende internasjonalt varebytte. Nye institusjoner og organisatoriske former vokste frem i stat og næringsliv, med det moderne storforetaket som det kanskje mest iøynefallende trekk. Levekår og livsformer gjennomgikk grunnleggende transformasjoner - for eksempel har forventet levealder blitt fordoblet fra 36 år i 1820 til over 72 år i 2000. Samtidig har forskjellene mellom vesten og andre regioner økt dramatisk. Emnet behandler hvordan denne utviklingen foregikk.

Det er mulig fordype seg ytterligere i temaet ved å samtidig ta HIS3090 med fordypning i økonomisk historie.

Hva lærer du?

I løpet av kurset lærer du å:

  • Skaffe deg kunnskap om hovedtrekk ved vestens økonomiske historie de siste 200 år.
  • Trene deg i lesning av fagartikler med økonomiske resonnementer
  • Styrke din innsikt i samspillet mellom politiske, kulturelle og økonomiske faktorer.
  • Øve opp din evne til å forstå bedriftenes rolle i det økonomiske liv.
  • Forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom skriftlige og muntlige presentasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Søknad om undervisningsopptak og eksamen gjøres gjennom Studentweb. Etter at undervisningsopptaket er klart, finner du tilbakemelding i Studentweb ved å følge peker til undervisningsopptak i menyen. Slik vet du om du har fått plass på emnet. Du kan ikke ta eksamen uten å ha undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidede studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie og/eller samfunnsøkonomi.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4316 – Vestens økonomiske historie på 1800- og 1900-tallet (nedlagt)

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (24 dobbelttimer).

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Obligatorisk muntlig aktivitet :
Det er to obligatoriske muntlige presentasjoner som må godkjennes. Studenter vil få tilbakemelding på den muntlige kvalifiseringsoppgaven.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. De to eksamensdelene teller henholdsvis 60% og 40%.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer til ekspedisjonen for historie ved IAKH sammen med obligatorisk egenerklæring vedr. fusk. Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester. Besvarelsen stiftes i øverste venstre hjørne.

Fra høsten 2008 skal alle hjemmeeksamener og semesteroppgaver i historie leveres inn i Fronter i tillegg til papireksemplarer til ekspedisjonskontoret. Innleveringen regnes ikke som gyldig før den er levert både i Fronter og i papireksemplar til instituttet. Det anbefales sterkt å levere eksamensbesvarelsen i Fronter, før dere leverer besvarelsen til ekspedisjonskontoret (åpningstid 12.30 - 14.30). Se semestersiden for informasjon om absolutt siste frist for å levere oppgaven i Fronter.

Tidligere gitte oppgaver til hjemmeeksamen

Muntlig eksamen: Det gis separat karakter på muntlig. Muntligplanen gjøres kjent samme dag som sensur kunngjøres. Perioden for muntlig eksamen starter samme dag som sensur kunngjøres.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2010

Vår 2009

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk