Dette emnet er nedlagt

HIS4316 – Vestens økonomiske historie på 1800- og 1900-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

”I materiell velstand”, skriver den britiske historikeren David Landes, ” var en engelskmann født midt på 1700-tallet nærmere Cæsars legionærer enn sine barnebarns barn.”

Denne formuleringen uttrykker i tilspisset form den enestående velstandsforbedring den vestlige verden opplevde gjennom 1800- og 1900-tallet. Spredningen av industrielle produksjonsmetoder ga grunnlag for sterk økonomisk vekst og omfattende internasjonalt varebytte. Nye institusjoner og organisatoriske former vokste frem i stat og næringsliv, med det moderne storforetaket som det kanskje mest iøynefallende trekk. Levekår og livsformer gjennomgikk grunnleggende transformasjoner - for eksempel har forventet levealder blitt fordoblet fra 36 år i 1820 til over 72 år i 2000. Samtidig har forskjellene mellom vesten og andre regioner økt dramatisk.

Hva lærer du?

I løpet av kurset lærer du å:

  • Skaffe deg kunnskap om hovedtrekk ved vestens økonomiske historie de siste 200 år.
  • Trene deg i lesning av fagartikler med økonomiske resonnementer
  • Styrke din innsikt i samspillet mellom politiske, kulturelle og økonomiske faktorer.
  • Øve opp din evne til å forstå bedriftenes rolle i det økonomiske liv.
  • Forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom skriftlige og muntlige presentasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk