Dette emnet er nedlagt

HIS2413 – Stat og samfunn i Sovjet­unionen 1917-1991

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil behandle hovedlinjer i Sovjetunionens politiske, økonomiske og sosiale utvikling fra revolusjonen i 1917 til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

En overordnet problemstilling vil være forholdet mellom stat og samfunn. Det vil bli lagt særlig vekt på den stalinistiske fasen og stalinismens plassering i sovjetisk historie. Var stalinismen en logisk og nødvendig følge av bolsjevikenes ideologi og politiske kultur? Eller bunnet stalinismen i det russiske samfunns tradisjoner og tilbakeliggenhet? Og hva betydde arven fra Stalin-tiden for det etter-stalinistiske samfunn?

Et annet hovedtema vil dreie seg om årsakene til Sovjetunionens sammenbrudd. Skyldtes dette strukturelle svakheter og dysfunksjoner ved det sovjetiske samfunnssystemet? Eller var sammenbruddet snarere et resultat av mer tilfeldige konjunkturelle forhold, for eksempel belastningene ved krigen i Afghanistan, president Reagans opprustningspolitikk eller ”Gorbatsjov-faktoren”?

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal ha et grunnleggende kjennskap til det sovjetiske samfunnssystemets utvikling fra den russiske revolusjon i 1917 til Sovjetunionens oppløsning i 1991. I tillegg til realhistoriske kunnskaper om sovjetisk politikk, økonomiske system og samfunnsutvikling skal studentene kjenne til ulike forskningstradisjoner og teoriparadigmer. Gjennom undervisning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere selvstendige problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne trekke ut sentrale poenger av den faghistoriske litteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner. Studentene må på forhånd har skaffet seg et elementært kjennskap til Sovjetunionens historie, f.eks. gjennom lesning av en oversiktslærebok i emnet. Emner det vil være nyttig å ha tatt på forhånd:

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

NB: Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en kvalifiseringsoppgave og en tre dagers hjemmeeksamen.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk