Dette emnet er nedlagt

HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg sentrale temaer i internasjonal historie der Sovjetunionen var en hovedaktør, og vil behandle Sovjetunionens utenrikspolitiske målsetninger og virkemidler. Var Sovjetunionens utenrikspolitikk i det store og hele defensiv, med en målsetting som begrenset seg til å ivareta Sovjetunionens sikkerhetsinteresser? Eller var utenrikspolitikken et instrument for sovjetisk verdensherredømme? Var utenrikspolitikken i første rekke styrt av den statsbærende ideologi? Eller var det først og fremst realpolitiske overveielser som bestemte sovjetisk utenrikspolitikk?

Blant emner som vil bli behandlet kan nevnes: forholdet mellom Den kommunistiske internasjonale og senere det sovjetiske kommunistpartiets internasjonale virksomhet på den ene side og tradisjonelle utenrikspolitiske instrumenter på den annen i sovjetisk utenrikspolitikk; mellomkrigstidens internasjonale utvikling med spesiell vekt på Sovjetunionens forhold til Tyskland (herunder bakgrunnen for den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakt i august 1939) og Sovjetunionens rolle under den kalde krigens oppkomst, utvikling og avslutning.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om sovjetisk utenrikspolitikk og gjennom dette kunne tematisere og drøfte utenrikspolitiske problemstillinger og utviklingstrekk mer generelt. Gjennom undervisning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra den faghistoriske litteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

  • Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer).

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Alle studentene får tilbud om å levere en oppgave som faglærer gir kommentarer på. Oppgaven skal være på ca. 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Innleveringer og tilbakemeldinger skjer innen frister gitt av faglærer.

Råd og tips som kan være til hjelp når oppgaven skal skrives finner du her.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer til ekspedisjonen for historie ved IAKH sammen med obligatorisk egenerklæring vedr. fusk. Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester. Besvarelsen stiftes i øverste venstre hjørne.

Fra høsten 2008 skal alle hjemmeeksamener og semesteroppgaver i historie leveres inn i Fronter i tillegg til papireksemplarer til ekspedisjonskontoret. Innleveringen regnes ikke som gyldig før den er levert både i Fronter og i papireksemplar til instituttet. Det anbefales sterkt å levere eksamensbesvarelsen i Fronter, før dere leverer besvarelsen til ekspedisjonskontoret (åpningstid 12.30 - 14.30). Se semestersiden for informasjon om absolutt siste frist for å levere oppgaven i Fronter.

Hjemmeeksamen vurderes av sensor med støtte fra bedømmersensor og oppmann.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk