Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i Russlands historie fra middelalderen og frem til Sovjetunionens oppløsning, med hovedvekt på politisk og sosial historie.

Viktige temaer er geografi og klima som forutsetninger for russisk historie, kampene mot ytre fiender og den stadige utvidelsen av rikets territorium, forholdet mellom statsmakt, elite og bønder, og sentralmaktens forsøk på å kontrollere et voksende imperium befolket av mange forskjellige folkegrupper.

Emnet legger størst vekt på tiden etter 1800, der bakgrunnen for imperiets kollaps, bolsjevikenes maktovertakelse i 1917 og Sovjetunionens dramatiske historie står i sentrum.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du grunnleggende forståelse av aktører, strukturer og drivkrefter i Russlands historie
  • kan du gjøre rede for sentrale begreper og drøfte viktige årsaksforhold i forskjellige perioder av Russlands historie
  • kan du drøfte problemstillinger knyttet til russisk historie i skriftlige og muntlige fremstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (1 dobbelttime i uken) i 14 uker og 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 8 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium og anbefales sterkt at du møter opp på seminarundervisning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal skrive en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist. Oppgaven må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk