Dette emnet er nedlagt

HIS4132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon?

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Islendingesagaene beretter stort sett om perioden ca. 930-1030 i islandsk historie. De ble imidlertid i hovedsak nedtegnet på 1200-tallet. På grunn av den store avstanden i tid mellom den perioden islendingesagaene forteller om og den perioden de ble nedskrevet i har det foregått en livlig debatt om deres kildeverdi. Denne kan i grove trekke deles inn i tre perioder. 1) Fram til ca. 1920 ble de oppfattet som troverdige historiske kilder. 2) Mellom ca. 1920-1970 ble de nesten ikke brukt av historikere i det hele tatt. 3) Etter 1970, med den antropologiske dreiningen, ble de tatt inn i varmen igjen og i de siste tre decenniene har det foregått en livlig debatt blant historikere, litteraturforskere og antropologer og hvordan islendingesagaene kan anvendes.

I dette emnet vil vi se på noen sentrale sider ved denne diskusjonen og da spesielt den som har foregått etter 1970. Temaet vil kunne egne seg for studenter som er interessert i historie, kulturfag og sosialantropologi.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne til hovedproblemene i diskusjonen om islendingesagaene som historiske kilder siden midten av 1800-tallet, men særlig debatten de siste 30 årene. Studentene skal kjenne til de ulike perspektivene og syn på oppfatningen av islendingesagaene som historiske kilder, og kunne plassere debattinnlegg i deres sammenheng.

Videre bør studentene utvikle analytisk evne og selvstendig tenkning bl.a. via kritisk lesning av fagdebatten og utvalgte kilder. Studentene skal kunne formidle sin kunnskap både muntlig og skriftlig.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (nedlagt). På semestersiden til HIS2132 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Høst 2006

Eksamen

Høst 2007

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk