Dette emnet er nedlagt

HIS4391 – Kjønn og makt i historisk perspektiv: Streiftog i feminismens politiske historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tre store ”revolusjoner” har preget moderne samfunn gjennom de siste 300 årene: den vitenskaplige, den industrielle og den demokratiske. Alle har hatt betydning for forholdet mellom kjønn og mellom familie og samfunn.

I dette fordypningsemnet vil vi analysere hvordan dette har preget feminismens politiske historie. Kronologisk dekker emnet en periode på 300 år, fra opplysningstiden til vår egen tid. Vi vil analysere noen av de paradoksene som ligger i demokratiseringsprosessen i moderne samfunn: økende frihet for individene og gradvis likestilling på den ene siden, sterkere kategorisering av kvinner og konflikt mellom kjønn på den andre.

Emnet vil gi deg muligheter for fordypning i viktige temaer og diskusjoner innenfor kvinne- og kjønnshistorien. Hvorfor kom demokratiseringen i første omgang til å innebære en sterkere marginalisering av kvinner? Hvorfor har det vært så vanskelig å ta skrittet fra formell likestilling til en fullverdig medborgerlig status for kvinner? I hvilken grad er dagens situasjon preget av politiske og kulturelle premisser som er blitt lagt i tidligere faser av historien?

Hva lærer du?

Kurset vil gi deg kunnskaper om de lange linjene i feminismens politiske historie. Du vil også kunne fordype deg i en kortere tidsperiode der vi går nærmere inn på spesielle økonomiske og kulturelle forutsetninger i enkelte land. Her vil du ha tilbud om to alternativer, som vil alternere. Det ene semesteret vil vi legge særlig vekt på opplysningstiden og de demokratiske revolusjonene, mens det andre semesteret vil ha et samtidshistorisk tyngdepunkt. Gjennom kildestudier, diskusjoner og skrivetrening vil du også få dypere innsikt i historikernes tenkemåte og arbeidsmåte og bli trenet til kritisk lesning og akademisk skriving.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2391 – Kjønn og makt i historisk perspektiv: Streiftog i feminismens politiske historie (nedlagt). På semestersiden til HIS2391 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk