Dette emnet er nedlagt

FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp grunnlagsproblemer om farge, både i kunst og vitenskap, med utgangspunkt i tekster fra antikken til våre dager. Hovedtemaer er fargepersepsjon, fargenes formale system, fargesystematikk, realisme, naiv realisme og avansert naiv realisme.

Emnet har relevans for studenter i erkjennelses- og vitenskapsteori og philosophy of mind, men også for studenter som er opptatt av grunnlagstenkning innenfor visuelle kunstfag, fysiologi og optikk.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du skal kunne skille mellom ulike ontologiske teorier om farge: naiv realisme, avansert naiv realisme, realisme og formalisme og sette disse inn i historisk perspektiv.

Forståelse og vurdering
Med utgangspunkt i disse ontologiene, skal du kunne analysere, kategorisere og vurdere (kritisere) ulike oppfatninger av farge slik de forekommer i filosofiske, vitenskapelige, systemteoretiske og persepsjonsteoretiske tekster.

Ferdigheter
Du skal kunne observere et fargefenomen, beskrive det, og gjøre rede for hvilke ontologiske forutsetninger beskrivelsen baseres på.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisning er en blanding av forelesning og seminarform, 14 dobbelttimer gjennom hele semesteret. Det legges vekt på at studentene deltar aktivt, både ved demonstrasjoner og observasjoner, samt i diskusjoner og ved innleveringsoppgaver underveis. Ingen aktiviteter er obligatoriske. De deler av pensum som ikke tas opp i undervisningen, bør studentene orientere seg i på egen hånd. Se forøvrig detaljert undervisningsplan for det aktuelle semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave. Studentene får utlevert eksamensoppgaver siste undervisningsdag. Sjanger er artikkelform og besvarelsen skal minst være på ca. 3000 ord. Det er fritt valg av referansesystem.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Emneevaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2007

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk