Dette emnet er nedlagt

FIL2502 – Fordypning - Det 19. århundres filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekode endret fra FIL1502

Filosofer som Nietzsche, Kierkegaard og Marx forholdt seg kritisk til sider ved det fremvoksende industrisamfunnet: For de to første kom individets reelle frihet og selvstendighet i en prekær stilling, for Marx sto konflikten mellom samfunnsklassene sentralt. Filosofien ble anti-kartesiansk og fokuserte på mennesket som handlende vesen; "knowing is doing" ble et motto i amerikansk pragmatisme (Peirce, James, Dewey).

Sentrale spørsmål: I hvilken grad er menneskets erkjennelse bestemt av samfunnsmessige og historiske forhold? Hvordan kan objektivitet oppnås og sikres? Gjelder andre gyldighetskriterier i human- og samfunnsvitenskapene enn i naturvitenskapene?

Hva lærer du?

Du får en grunnleggende innføring i 1800-tallets filosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

8 dobbelttimer forelesninger og ett obligatorisk essay.

Eksamen

Ett innlevert essay og 2 timers skoleeksamen. Det innleverte essayet vurderes som godkjent/ikke-godkjent og må være godkjent for at besvarelsen til skoleeksamen skal sensureres. Det skal først leveres et utkast til essayet på 3-4 sider, som studentene får tilbakemelding på. På bakgrunn av dette skal studentene skrive det endelige essayet som skal innleveres. Ved skoleeksamen benyttes bokstavkarakterer.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Holdes første halvdel av høstsemesteret. Undervises første gang høsten 2004.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk