Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg politisk filosofi i vestlig tenkning. Innflytelsesrike bidrag har vært gitt av filosofer som Platon, Aristoteles, Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Mill, Marx, Arendt, Rawls, og Habermas. Fokus og forfattere som studeres vil variere fra semester til semester. Deltakerne vil få innsyn i filosofiske problemstillinger knyttet til politikk og samfunn, demokrati, eiendomsrett og fordeling av goder. Forholdet mellom slike temaer og etikk vil bli drøftet.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere emnets problemstillinger på en kritisk og god faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1003 – Etikk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL4330 – Politisk filosofi .

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

Ett muntlig fremlegg på 15-25 minutter.

Nærmere informasjon vil bli publisert i Fronter.

Eksamen

Semesteroppgave på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Merk at alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Kun studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30 studiepoengsvarianten. For nærmere informasjon, se her

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er kun aktuelt for studenter som har tatt FIL4091 og trenger ytterligere et 30-poengsemne. Ta i så fall kontakt med studiekonsulent Caroline Hansen.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)