Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg politisk filosofi i vestlig tenkning fra begynnelsen og frem til våre dager. Fokus og forfattere som studeres vil variere, men følgende tenkere vil stå sentralt: Hobbes, Hegel, John Stuart Mill, John Rawls, Nancy Fraser og Axel Honneth. Deltakerne vil få innsyn i filosofiske problemstillinger knyttet til politikk og samfunn, demokrati, eiendomsrett og fordeling av goder. Forholdet mellom slike temaer og etikk vil bli drøftet.

Hva lærer du?

Du får en grunnleggende forståelse av problemstillinger innenfor politisk filosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1003 – Etikk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL4330 – Politisk filosofi .

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

Ett muntlig fremlegg på 15-25 minutter.

Nærmere informasjon vil bli publisert i Fronter.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt semesteroppgave på 10-15 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utreging av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Merk at alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.


Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)