FIL4406 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i:

  1. logiske og filosofiske fordypninger av klassisk setnings- og predikatlogikk,
  2. logiske og filosofiske fordypninger i utvalgte ekstensjoner av/alternativer til slik klassisk logikk, eller
  3. sentrale spørsmål innen matematikkens filosofi.

Eksempler på fordypning i klassisk logikk kan være meta-bevis som for eksempel sunnhets- og kompletthetsbeviset, deduksjonsteoremet osv.

Eksempler på fordypning i ekstensjoner av/alternativer til klassisk logikk kan være Gödel’s ufullstendighetsbevis, forskjellige systemer av modal logikk (for eksempel K, T, S4, S5), og videre tolkninger i form av deontisk logikk, temporal logikk, eller doksastisk logikk.

Andre eksempler på fordypning kan være innenfor identitetsteori, kvantifikasjonsteori, modellteori, mengdelære, andre-ordens logikk, logisk konsekvensteori, kondisjonaler, kontrafaktiske kondisjonaler, intuisjonistisk logikk, relevanslogikk, og diverse logiske paradokser som Russell’s Paradoks, Løgnerparadokset osv.

Eksempler på fordypning i matematikkens filosofi kan være matematisk kunnskap, matematiske objekter, sannhet i matematikken og matematikkens anvendbarhet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet vil du ha

  • tilegnet deg en grundig forståelse av hva logikk og/eller matematikk er
  • tilegnet deg en grundig forståelse av de viktigste filosofiske spørsmålene som oppstår i forbindelse med en eller begge av disse formalvitenskapene, samt en evne til å tenke selvstendig om hvordan disse spørsmålene bør besvares

Bestått eksamen i emnet vil og gjøre deg i stand til å forstå og orientere deg i faglitteraturen på dette feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1006 - Innføring i logikk eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av seminar og forelesning. Undervisningen er felles med studenter på bachelornivå som følger FIL2405.

Obligatoriske aktiviteter:

  • én obligatorisk aktivitet i form av et muntlig fremlegg  Aktiviteten bedømmes til godkjent/ikke godkjent og er gyldig kun i ett semester.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne få avlegge eksamen. Det forventes for øvrig aktiv deltakelse i form av diskusjoner og muntlige bidrag.

Eksamen

Essay på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

 

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK publiseres samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)