FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i:

  1. logiske og filosofiske fordypninger av klassisk setnings- og predikatlogikk,
  2. logiske og filosofiske fordypninger i utvalgte ekstensjoner av/alternativer til slik klassisk logikk, eller
  3. sentrale spørsmål innen matematikkens filosofi.

Eksempler på fordypning i klassisk logikk kan være meta-bevis som for eksempel sunnhets- og kompletthetsbeviset, deduksjonsteoremet, osv.

Eksempler på fordypning i ekstensjoner av/alternativer til klassisk logikk kan være Gödel’s ufullstendighetsbevis, forskjellige systemer av modal logikk (for eksempel K, T, S4, S5), og videre tolkninger i form av deontisk logikk, temporal logikk, eller doksastisk logikk.

Andre eksempler på fordypning kan være innenfor identitetsteori, kvantifikasjonsteori, modellteori, mengdelære, andre-ordens logikk, logisk konsekvensteori, kondisjonaler, kontrafaktiske kondisjonaler, intuisjonistisk logikk, relevanslogikk, og diverse logiske paradokser som Russell’s Paradoks, Løgnerparadokset, osv.

Eksempler på fordypning i matematikkens filosofi kan være matematisk kunnskap, matematiske objekter, sannhet i matematikken og matematikkens anvendbarhet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet vil du ha

  • tilegnet deg en grundig forståelse av hva logikk og/eller matematikk er
  • tilegnet deg en grundig forståelse av de viktigste filosofiske spørsmålene som oppstår i forbindelse med en eller begge av disse formalvitenskapene, samt en evne til å tenke selvstendig om hvordan disse spørsmålene bør besvares

Bestått eksamen i emnet vil og gjøre deg i stand til å forstå og orientere deg i faglitteraturen på dette feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1006 - Innføring i logikk eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av seminar og forelesning.  Det forventes aktiv deltakelse i form av diskusjoner og muntlige bidrag. Undervisningen er felles med studenter på bachelornivå som følger FIL2405.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • du må sende inn et spørsmål i Canvas til ukas pensumtekst/er 9 av 12 uker
  • et utkast til det første essayet i eksamensmappen (se semestersidene for frist)
  • et kort, muntlig fremlegg

De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun det semesteret de godkjennes for første gang. Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

En mappeeksamen bestående av to essay. Mappen leveres i Inspera

Merk at godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

 

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK publiseres samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

 

 

Eksamen

Hver vår

 

 

Undervisningsspråk

Engelsk