IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid over et emne som velges i samråd med en faglærer og godkjennes gjennom avlagt eksamen i IDE4000 - Idéhistorisk prosjektbeskrivelse. Du tildeles veileder fra idéhistore på bakgrunn av godkjent prosjektbeskrivelse.

Oppgavens problemstilling kan være av teoretisk/metodisk art eller være en idéhistorisk undersøkelse bygget på kildestudium. Kildestudier krever at du har språkkunnskaper nok til å lese kildematerialet.

Arbeidstid: 1500-1800 timer fordelt over 3 semestere:

2. sem: 10sp = ca 250 timer
3. sem: 20sp = ca 500 timer
4. sem: 30sp = ca 800 timer

Hva lærer du?

  • avgrense et passende problemområde
  • gjennomføre et prosjekt ut fra en idehistorisk problemstilling
  • relatere deg til tidligere forskning
  • samle og bearbeide et materiale
  • argumentere vitenskapelig og trekke rimelige slutninger
  • bli fortrolig med det av fagfeltets metodiske og teoretiske rammeverk som er relevant for ditt masterprosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i idéhistorie

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (nedlagt) må være bestått før du kan melde deg til masteroppgaven.

I tillegg må IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (nedlagt) være bestått senest semesteret før du leverer oppgaven.

Alle andre emner på som skal inngå i mastergraden din må være bestått senest samme semester som du leverer oppgaven.

Undervisning

Undervisningen gis i form av individuell veiledning. Du har krav på 15 veiledningstimer.

Generelt om tildeling av veileder og generelt om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen finner du på instituttets sider om masteroppgaven.

Du får tildelt veileder av fagmiljøet i slutten av første semester på grunnlag av at du har levert og fått bestått prosjektskisse i IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (nedlagt)

I andre semester må du levere framdriftsrapport for de 10 studiepoengene du skal jobbe med oppgaven det semesteret. Les om hva som skal med i framdriftsrapporten og hvordan du leverer den.

Eksamen

Eksamen består av:

  • masteroppgaven (80-100 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og eventuelle vedlegg)
  • muntlig eksamen (45-60 minutter)

Frist for innlevering av masteroppgaven er:

  • 15. mai i vårsemesteret (trekkfrist 1. mai)
  • 15. november i høstsemesteret (trekkfrist 1. nov)

Mer om innlevering og muntlig eksamen finner du på instituttets nettsider om masteroppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor.

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det, kan denne oppgis av kommisjonen på eksamensdagen rett før muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende på den karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Endelig karakter settes altså etter en samlet vurdering og blir meddelt til kandidaten når den muntlige eksamen er avsluttet.

Begrunnelse og klage

Du får tilsendt skriftlig begrunnelse for sensurvedtaket på masteroppgaven innen en uke etter muntlig eksamen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Undervisning gis i form av veiledning.

Eksamen

Vår og høst

Siste normerte innleveringssemester (kullet H2014): våren 2016

Siste innleveringssemester med 50% progresjon på hele masterstudiet (kullet H2014): våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk