KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer de ulike epokene, barokk og rokokko, romantikk og realisme, modernisme og postmodernisme, som momenter i en historie om moderniteten i den vestlige kunsttradisjonen.

Emnet vil ikke bare fokusere på de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi og motivkretser, men også se disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst. I tillegg vil man bli kjent med sentrale kunsthistoriske perspektiver på modernitetens kunstproduksjon.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet er det forventet at du skal:

  • kunne identifisere og redegjøre for de viktigste tendensene, bevegelsene, kunstnerskapene, materialene og teknikkene i den vestlige kunsten og arkitekturen fra 1600-tallet til idag
  • kunne redegjøre for, og anvende, sentrale kunstneriske og kunstteoretiske termer som er i bruk i denne perioden
  • kunne analysere bilder, skulpturer og andre kunstneriske uttrykksformer med utgangspunkt i ikonografi, form og materialbruk/teknikk
  • kunne analysere byggverk med utgangspunkt i plan, elevasjon og bruk av ulike funksjonelle og dekorative arkitektoniske elementer
  • kunne plassere kunstverkene på pensum i en videre kulturhistorisk kontekst
  • beherske ulike digitale verktøy, som fagdatabaser, Canvas og PowerPoint

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

  • Overlapp mot kunsthistorie grunnfag

For overgangsordninger, se her

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og fellesveiledninger (ca.30 dobbeltimer), gruppeseminarer (2 dobbeltimer). Gruppeseminarene er basert på oppgitt obligatorisk studentaktivitet. I tillegg anbefaler vi at du deltar på kollokviegruppe.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • En obligatorisk flervalgsprøve i Canvas.
  • En skriftlig obligatorisk oppgave over oppgitt tema (3-4 sider). Oppgaven skal du levere i Canvas.

Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av obligatoriske oppgaver i Canvas.

Den skriftlige oppgaven kan bli kommentert av en vitenskapelig assistent.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent første gang, får du én uke på seg til å levere oppgaven på nytt.​

Frister for de ulike undervisningsaktivitetene finner du i Canvas.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du kan ta eksamen.

Samlet godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsforum i Canvas og gjennom seminarer og fellessamlinger.

Du får tilbud om å møte faglærer for generell veiledning i løpet av semesteret.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Koronavirus: Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Alle endringer vil bli varslet.

Eksamen på KUN1002 er en eksamen med to deler: En tre dagers hjemmeeksamen og en hjemmeeksamen på fire timer.

Tre dagers hjemmeeksamen teller 60 % av den endelige karakteren og fire timers hjemmeeksamen teller 40 % av endelige karakteren. Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med Inspera i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent før du kan ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.
Vær oppmerksom på informasjon om KUN1002 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk. Enkelte forelesninger kan bli gitt på engelsk.