ARA2010 - Arabisk D: Obligatorisk utanlandsopphald

I fjerde semester av bachelorgraden i Midtøsten-studier reiser du på eit obligatorisk utanlandsopphald til eit arabisktalande land. Opphaldet er ein del av ARA2010 - Arabisk D og vil gi deg eit stort språkleg utbytte, samt moglegheita til å koma tett på kvardagen i landet.

Om utanlandsopphaldet i ARA2010 - Arabisk D

Våren 2020 har instituttet ein samarbeidsavtale med to språkskular: Qasid i Amman, Jordan og International Language Institute (ILI, International House) i Kairo, Egypt. Gjennom desse avtalane får du som student på Midtøsten-studier med arabisk skreddarsydd språkundervisning av høg kvalitet.

Studieopphaldet ved Qasid:

 • 2. februar til 7. mai 2020.
 • 25 timar språkundervisning per veke.

Studieopphaldet ved ILI:

 • 2. februar til 23. april 2020 (tre rundar à fire veker).
 • 25 timar språkundervisning per veke. 
Etter at du har fått opptak ved ein av språkskulane, vil språkskulen senda deg meir detaljert informasjon om undervisningstilbodet.
 
Ver merksam på at du må bestå ARA1030 - Arabisk C for å kunna halda fram på Arabisk D. Studieopphaldet er ein obligatorisk del av emnet ARA2010 - Arabisk D.

Obligatorisk aktivitet

For å kunna halda fram på ARA2010 – Arabisk D påfølgande haustsemester, må du:

 • Delta på minst 80% av undervisninga ved språkskulen
 • Bestå interne prøvar ved språkskulen

Tilrettelegging

Institutt for kulturstudier og orientalske språk gir ikkje fritak frå utanlandsopphaldet med mindre du som student av helsemessige eller politiske grunnar ikkje kan opphalda deg i Amman eller Kairo.

Ta kontakt med studiekonsulenten innan 1. november viss du trur dette kan gjelda deg.

Søknadsfristar

 • 1. november: Frist for å søkja om utveksling via nettskjema til instituttet.
 • I byrjinga av januar, etter at sensuren i ARA1030 – Arabisk C er klar, vil du motta eit nytt nettskjema for utanlandsopphald via e-post. Fristen for å fylla ut skjemaet blir oppgitt i e-posten. Du må overhalda denne fristen for å kunna søkja stønad frå Lånekassen.

Andre viktige registreringar

Etter at du har fått bekrefta frå IKOS at du har fått opptak ved språkskulen, må du gjera følgande viktige registreringar:

Visumsøknad

I både Jordan og Egypt må studentar med norsk pass ha visum for opphald. Du kan kjøpa eit visum à 1 månad når du kjem på flyplassen i Jordan eller Egypt. Begge språkskulane, både Qasid og ILI, hjelper til med å få forlenga desse visuma.

Pass på gyldigheitsdatoen på passet ditt! I begge landa må passet ditt vera gyldig i minst seks månadar etter opphaldet sin slutt.

Viss du nyttar eit pass av ein anna nasjonalitet enn norsk, må du sjølv undersøka visumkrava.

Skulepengar, finansiering og andre utgifter

Instituttet rapporterer elektronisk til Lånekassen at du skal på utveksling.

Rapporteringa til Lånekassen blir gjort etter at fristen for å svara på nettskjemaet, som blir sendt ut i byrjinga av januar, er ute. Vent derfor med å søkja stønad frå Lånekassen til du får e-post av studiekonsulenten om at alt er klart.

E-posten om at rapporteringa til Lånekassen er gjort, kjem vanlegvis like etter at fristen for ovannemnte nettskjemaet er ute. I denne e-posten vil du også få tilsendt bekreftelse på opptak til språkskulen. Bekreftelsen inneheld nøyaktig informasjon om skulepengane.

NB! Signer gjeldsbrevet frå Lånekassen elektronisk for å få pengane raskare på konto og hugs å last opp opptaksbrevet frå språkskulen i utlandet saman med søknaden.

 • Skulepengar ved Qasid: ca. $2800 (USD)
 • Skulepengar ved ILI: ca. £2400 (EUR)

Lånekassen gir stønad til opphaldet etter gjeldande reglar. I tillegg til basisstønad, gir Lånekassen skulepengestønad og reisetillegg i form av 70% stipend og 30% lån.

Du må sjølv betala skulepengane til språkskulen. Språkskulen gir deg informasjon om korleis skulepengane skal bli betalt.

Utgifter i løpet av utanlandsopphaldet:

 • Skulepengar
 • Reise t/r
 • Transport t/r flyplassane
 • Bustad og kost
 • Lokal transport
 • Bøker, papir og anna rekvisita
 • Reiseforsikring (inkludert sjukeforsikring)
 • Visum og eventuelle andre kostnadar ved reisedokument
 • Diverse: Mobilutgifter, gebyr for kontantuttak i utlandet m.m.

Reise

Du må sjølv sørga for å bestilla reise t/r. Det blir fort fullt, så bestill flybillett i god tid!

Semesteret ved språkskulane er kortare enn eit semester ved UiO. For maksimalt utbytte av opplevinga ved utanlandsopphaldet, anbefalar instituttet at du blir i landet lenger enn semesterperioden ved språkskulen. Pass på at opphaldet ditt ikkje overskrider visumperioden.

Transport t/r flyplass i utlandet er ditt ansvar, men du kan ta kontakt med språkskulen slik at dei arrangerer transport frå flyplassen for deg:

Viss du likevel vel å ordna med transport sjølv, pass på at du nyttar offisielle drosjeselskap – ikkje piratdrosjar.

Forsikring

Du er sjølv ansvarleg for å ordna med naudsynte forsikringar. Pass på at du har ein reiseforsikring som dekker heile utanlandsopphaldet. Sjå t.d. studentforsikringa til ANSA eller rådfør deg med forsikringsselskapet ditt. Sørg for at forsikringa også dekker psykisk sjukdom.

Sett deg grundig inn i kva rettar du har viss du får behov for helsetenester under studieopphaldet i Jordan eller Egypt. Les detaljert informasjon om dette på helsenorge.no

Vaksiner

Du må sjølv undersøka kva vaksiner som er naudsynte. Nokre vaksiner (t.d. Havrix) skal bli tekne i fleire omgangar, så ver ute i god tid. Les meir på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Bustad i Jordan (Qasid) og Egypt (ILI)

Både Qasid og ILI er behjelpelege med å skaffa bustad. Du er likevel sjølv ansvarleg for å inngå sjølve avtalen med utleigar når kontakten er formidla.

Kontakt ved Qasid og ILI

Begge språkskulane har kontaktpersonar for deg som student:

Du finn god og nyttig informasjon på nettsidene til Den Norske Ambassaden i Jordan og Den Norske Ambassaden i Egypt.

Guidebøker (t.d. Lonely Planet eller Rough Guide) har også gjerne oversikt over nyttige adresser til t.d. gode sjukehus.

Sjå også Utanriksdepartementet sine landssider, som gir detaljert informasjon og reiseråd om landet du søker opp.

Kontakt ved UiO

Publisert 5. nov. 2019 11:23 - Sist endret 1. okt. 2020 11:16