Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA1030 - Arabisk C er et ferdighetsbasert emne som bygger videre på ARA1020 - Arabisk B. Her fortsetter studiet av moderne arabisk språk med vekt på grammatikkanalyse og trening i å lytte til, snakke, lese, skrive og forstå arabiske tekster. Du får opplæring i standard arabisk og enten egyptisk eller syrisk dialekt. Emnet fortsetter å ha fokus på studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

 • være i stand til å føre fremdeles enkle, men etter hvert mer innholdsrike samtaler om deg selv og ditt hverdagsmiljø
 • kunne lese og forstå enkle arabiske tekster uten bruk av ordbok, samt forstå betydningen av nye ord ut fra sammenhengen de står i
 • selv kunne produsere korte tekster om kjente temaer ved å bruke innlært ordforråd og grunnleggende setningsstrukturer
 • lese høyt med flyt fra enkle pensumtekster
 • være i stand til å forstå tale i dialog eller lignende audiovisuelle situasjoner med enkelt, høyfrekvent vokabular
 • ha fått en dypere forståelse av aspekter ved den arabiske kulturen, og ha tilegnet deg mange nok faste uttrykk fra hverdagslivet til at du er forberedt på et semesteropphold i utlandet

Du skal også være i stand til å formidle akademisk kunnskap om det arabiske språket på norsk og/eller engelsk, og du skal kunne oversette fra arabisk til idiomatisk riktig norsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Når du registrerer deg til emnet i Studentweb, må du velge samme dialekt som du tok på ARA1010 - Arabisk A og ARA1020 - Arabisk B.

Enkeltemnestudenter med tidligere programstudierett på Midtøsten-studier med arabisk som ikke har tatt eksamen i emnet før kan søke om opptak på emnet. Opptak på emnet krever at du oppfyller disse kravene og at det er ledig kapasitet på emnet etter at programstudentene har meldt seg opp. Ta kontakt med studentinfo@ikos.uio.no etter at enkeltemneopptaket har startet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA1020 - Arabisk B

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1120 – Arabisk språk 2 (nedlagt)

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter som du tidligere har oppnådd studiepoeng i.

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Forelesningene gis kun digitalt. Seminarene tilbys også digitalt (hybrid) i starten av semesteret, men vil gå over til kun fysisk undervisning når smittesituasjonen tillater det. 


Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Forelesninger: 1 time felles grammatikkforelesning
 • Seminarundervisning: 4 timer seminarundervisning
 • Språklab: 1 time språklab

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du gjør lekser gitt i Canvas og møter forberedt til undervisningen. Det legges opp til gruppearbeid og regelmessige tilbakemeldinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 10 av 12 grammatikkforelesninger
  • 20 av 24 seminar
  • 10 av 12 språklab

   NB! Obligatorisk oppmøte gjelder også for digital undervisning.
 • Innlevering av to obligatoriske prosjektoppgaver
  Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Fritak

Har du arabisk som morsmål? Da kan du søke om fritak fra oppmøte på språklab og seminarundervisningen. Dersom du får innvilget fritak, må du gjøre andre oppgaver etter avtale med faglærer. I tillegg må du delta i minst 10 grammatikkforelesninger.

Fristen for å søke instituttet om fritak via dette nettskjemaet er 1. september. Nettskjemaet åpner ved semesterstart.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk og arabisk