Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA2010 - Arabisk D er et emne på 40 studiepoeng som strekker seg over to semestre. Undervisningen starter på vårsemesteret med et obligatorisk utenlandsopphold i Midtøsten. Påfølgende høstsemester fortsetter undervisningen ved UiO med en avsluttende skriftlig og muntlig eksamen. 

Undervisningen fordeler seg slik:

 • 30 studiepoeng i vårsemesteret
 • 10 studiepoeng i høstsemesteret

Gjennom hele semesteret blir studentene trent i å lese, skrive, snakke og lytte på både standard- og dialektarabisk. Emnet integrerer begge språkvariantene gjennom en kommunikativ tilnærming til fremmedspråkundervisning. Tekstene i læreverket gir også en dypere innføring i arabisk kulturkunnskap. Temaene som dekkes i emnet strekker seg fra medier, politikk og kultur til dagligliv. Når du har tatt dette emnet, kan du argumentere, gjengi fortellinger i fortid og nåtid, samt takle uforutsette komplikasjoner som oppstår under samtaler.  

Informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet.

Hva lærer du?

Du forventes å nå nivå B1-B2 i henhold til CEFR-skalaen. Du vil lære å:

 • kunne gjenkenne og aktivt bruke nye grammatiske strukturer 2
 • snakke lenge om flere emner på både standard- og dialektarabisk gjennom gruppeaktiviteter i klassen
 • videreutvikle lese- og lytteferdighetene dine ved hjelp av autentiske tekster og videoer
 • forbedre skriveferdighetene dine gjennom å skrive lengre tekster
 • analysere lange og komplekse setninger på standardarabisk
 • bruke en arabisk-engelsk ordbok effektivt

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA1030 - Arabisk C

Overlappende emner

Undervisning

Vårsemesteret

Høstsemesteret

Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Forelesninger: 2 timer grammatikkforelesning
 • Seminarundervisning: 4 timer seminarundervisning

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter i kollokvier helt fra semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter i vårsemesteret

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 80% av undervisningen ved språkskolen
 • Interne prøver ved språkskolen:
  • Prøvene må bestås

Obligatoriske aktiviteter i høstsemesteret

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 80% av undervisningen
 • Innlevering av minst:
  • 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret

Det gis ikke fritak fra de obligatoriske aktivitetene i ARA2010 - Arabisk D.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Eksamen i ARA2010 - Arabisk D blir avholdt i høstsemesteret:

 • 4-timers skriftlig skoleeksamen (70%)
 • Muntlig eksamen (30%) 

Skriftlig skoleeksamen må være bestått for kvalifisere til muntlig eksamen. Resultatene fra skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen utgjør en samlet karakter for ARA2010 - Arabisk D (40 studiepoeng). 

Du må oppfylle kravet om obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledninger.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk, eventuelt norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Arabisk, engelsk og norsk