Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arabisk D går over 2 semestre og gir 40 studiepoeng. Emnet starter med et intensivt studieopphold i et arabisk land i vårsemesteret (tilsvarende 30 studiepoeng) etterfulgt av undervisning ved UiO i det påfølgende høstsemesteret (tilsvarende 10 studiepoeng). Emnet tar sikte på å øke ferdighetene i arabisk muntlig og skriftlig ved å lese originaltekster, samt å utvikle en grunnleggende forståelse av tekstenes kulturelle og sosiale sammenheng.

  Oppholdet i utlandet er et første møte med den arabiske kulturen på nært hold og er en integrert del av emnet. Valg av studiested i utlandet er hvert år avhengig av den politiske utviklingen og sikkerhetssituasjonen i området.

  Våren 2019 tilbyr vi følgende alternativer for utenlandsopphold: Språkstudier ved Qasid i Amman (Jordan), og språkstudier i regi av ILI i Kairo (Egypt).

   

  Hva lærer du?

  Tyngden i undervisningen beveger seg fra det å forstå og snakke (i vårsemesteret) til det å lese høyt og skrive (i høstsemesteret).

  Etter ARA2010 (Arabisk D) forventes du å:

  • Ha tilegnet deg muntlige ferdigheter til å føre en samtale på et middels nivå på standardarabisk og en arabisk dialekt.
  • Kunne lese og forstå tekster av middels vanskelighetsgrad (low intermediate  - CEFR "B1") på standardarabisk.
  • Kunne ta deg frem i middels avanserte tekster med setningsstrukturer du kan forstå ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk.
  • Ha utviklet ferdigheter i høytlesing og oversettelse av tekster på middels nivå av ulike genre og tekster fra pensum.
  • Kunne gi en grammatisk analyse basert på kunnskaper tilsvarende grammatikken i pensumbøkene.
  • Kunne skrive på standardarabisk om et emne knyttet til pensum.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  ARA1010, ARA1020, ARA1030

  Overlappende emner

  10 studiepoeng overlapp mot ARA1120 – Arabisk språk 2 (nedlagt) og 30 poeng overlapp mot ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (nedlagt)

  Undervisning

  Vårsemesteret omfattes av intensiv språkundervisning i form av et obligatorisk studieopphold med spesifiserte obligatoriske språkkurs i skriftarabisk og talemål i et arabisktalende land. Studieoppholdet er et fulltidsstudium. For at oppholdet skal bli regnet som godkjent, må du ha deltatt i minst 80 % av undervisningen, samt fått godkjent en avsluttende test arrangert av det aktuelle lærestedet i utlandet. Dette er forutsetningen for at du skal kunne gå videre når undervisningen fortsetter ved UiO påfølgende høstsemester.

  I vårsemesteret i utlandet ligger hovedvekten på tale- og lytteferdigheter. I høstsemesteret i Oslo ligger hovedvekten på lese- og skriveferdigheter.

  I høstsemesteret utgjør undervisningstilbudet 6 timer per uke. Det forventes aktiv deltakelse i timene i form av samtaler, presentasjoner, produksjon av fri tekst på arabisk, deltakelse i diskusjoner, lesing og andre øvelser. Emnet forutsetter at studentene arbeider med oppgaver daglig i tillegg til undervisningen.

  Undervisningsspråk er norsk, arabisk og engelsk.

  Krav til fremmøte og obligatoriske aktiviteter:

  • Minst 80 % fremmøte. Ved fravær grunnet sykdom må sykemelding leveres til studiekonsulenten innen 3 dager etter at du er tilbake. Mister du timer må du selv sørge for å ta igjen hjemmelekser og det som blir gjennomgått i timene.
  • Bestå 2 obligatoriske prøver i løpet av semesteret.
  • Levere minst 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret.

  Det gis ingen fritak fra de obligatoriske aktivitetene, hverken fra oppgaver eller fra 80% oppmøte.

  I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

  Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

  Eksamen

  Avsluttende eksamen i emnet finner sted i høstsemesteret ved UiO og gir 40 studiepoeng.

  Før du kan avlegge avsluttende muntlig og skriftlig eksamen ved UiO, må du fremlegge dokumentasjon på deltakelse i undervisningen i utlandet. Denne må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. I tillegg må du ha:

  • deltatt i minst 80 % av undervisningen på de obligatoriske språkkursene i utlandet.
  • fått godkjent de avsluttende prøvene ved de obligatoriske språkkursene i utlandet.
  • deltatt i minst 80 % av undervisningen ved UiO i høstsemesteret.
  • levert minst 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret.
  • fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten ved UiO (se under undervisning)

  Eksamen for høsten 2019:

  Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen.

  Mer detaljert informasjon om eksamen gis i løpet av semesteret.

  I etterkant av den skriftlige prøven blir det holdt en muntlig prøve.

  Skriftlig eksamen må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til muntlig eksamen. Den skriftlige prøven teller 70% og den muntlige 30% av endelig eksamenskarakter.

  Både den muntlige og den skriftlige prøven skal være bestått for at eksamen i sin helhet skal være bestått.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  40

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Over to semestre, oppstart hver vår

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk