Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet gir kunnskaper om hovedelementer i arkivteorien, sentrale arkivbegreper og ulike oppfatninger om arkiv - før og nå. Det gjelder blant annet synet på arkivenes egenart: Hva er arkiv, og hvorfor er informasjonen i arkiv enestående i forhold til andre typer av informasjonssamlinger?

Undervisningen dekker både papirbaserte og elektroniske arkiver.

Emnet gir videre innsikt i teorier fra det 20. og 21. århundret om bevaring og kassasjon av arkivmateriale. Det gjelder spørsmålene om hva som skal bevares, hvordan bevaringsvurderingen skal skje, og hvem som skal bestemme. I denne sammenhengen diskuteres også utviklingen av en norsk bevaringspolitikk for arkiver.

Diskusjonen om proveniensprinsippet står også sentralt. Studiet gir kunnskaper om proveniensprinsippets betydning - både i arkivteorien i tradisjonell og historisk sammenheng og i den faglige diskusjonen i de siste tiårene i lys av fremveksten av elektroniske arkiver. Med utgangspunkt i de ulike oppfatningene om dette prinsippet diskuteres nåsituasjonen som en brytningstid i arkivteorien. Hvor dramatiske har de store teknologiske endringene under "IKT-revolusjonen" vært for grunnoppfatningene om arkiv?

Hva lærer du?

Studentene skal gjennom studiet skaffe seg kunnskaper om aktuelle arkivfaglige grunnbegreper og problemer. De skal gjøre seg kjent med ulike oppfatninger om arkiver i nyere norsk og engelskspråklig litteratur, og de skal kunne diskutere disse oppfatningene i lys av eldre og klassisk arkivteori. De skal også ha innsikt i hvordan den nye teknologien påvirker forståelsen av tradisjonelle begreper, problemområder og prinsipper, som dokument, bevaringsstrategier og proveniens. Dessuten skal studentene kunne diskutere tilnærmingsmåter og problemer i forhold til spørsmål om hvilket arkivmateriale som skal bevares, og de skal selv kunne bygge opp gjennomtenkte bevaringsplaner for et avgrenset materiale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 21. august.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Emnet anbefales tatt som første emne innenfor arkivkunnskap

Overlappende emner

Deler av semesteremnet i arkivkunnskap

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca. 8 dblt) og seminarundervisning (2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til essayet samt opponentkommentarer til førsteutkastet skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Undervisningen går over hele semestret i henhold til § 4.1. i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1-3 sider og et essay på 6-8 sider.
Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider


ARKIV1010 inngår sammen med de andre ARKIV-emnene i BA-programmet i Kultur- og idéstudier med arkivkunnskap som studieretning.

ARKIV1010 er også særlig relevant for studenter i samfunnsvitenskap, forvaltningsinformatikk, historie og andre kulturfag.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Siste gang høsten 2007. Erstattes av ARKIV1030.

Eksamen

Hver høst

Siste gang høsten 2007. Erstattes av ARKIV1030.

Undervisningsspråk

Norsk