Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir dybdekunnskap om elektronisk arkiv - teknologisk, arkivfaglig og juridisk. Undervisningen bygger på og viderefører den forståelsen som er etablert gjennom ARKIV-emnene på 1000-nivå.

Emnet omfatter grunnleggende spørsmål som hva som definerer et "elektronisk arkiv", forholdet mellom elektronisk arkiv og andre typer arkiv, forholdet mellom elektronisk arkiv og Records Management, elektronisk arkivs funksjon hos arkivskaper og i arkivdepot og også i samfunnet som helhet.

Emnet gir kunnskaper om: Elektroniske dokumenter; datasikkerehet; registre, databaser, datamodeller og fagsystem; arkivfaget anvendt på utfordringer og problemstillinger rundt elektronisk arkiv og internasjonale standarder for arkivdanning inkludert ISO-standarder.

Hva lærer du?

Studenten skal sette seg inn i det teoretiske grunnlaget for elektronisk arkiv og elektroniske fagsystemer. Studenten skal ha kunnskaper om hvilke krav som stilles til et elektronisk journal - og arkivsystem. Videre skal studenten ha kjennskap til digital signatur og kryptering, og hvilke roller og rutiner arkivtjenesten vil ha i forhold til å håndtere elektronisk dokumentutveksling, elektroniske dokumenter og elektronisk arkiv. Endelig skal studenten ha kjennskap til hovedtrekkene i internasjonale standarder for Records Management og kunnskaper om metoder og løsninger for langtidsbevaring av digital informasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Overlappende emner

Deler av grunnfag i arkivkunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca.8 dblt.) og seminarundervisning (2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen å gi tilbakemelding på faglig framgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til essayet samt to opponentkommentarer til førsteutkast skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1 - 3 sider og et essay på 6 - 8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering V-08

Annet

Emnet kan sammen med andre arkivemner inngå i en bachelorgrad i Kultur- og idéstudier, studieretning arkivkunnskap.

Emnet kan også være aktuelt for studenter i forvaltningsinformatikk og for arbeid innenfor IT og systemutvikling.

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Siste gang vår 2008. Erstattes ARKIV2020 Dokumentbehandling og elektronisk arkiv

Eksamen

Vår 2008

Siste gang vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk