Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer elementer av hebraisk språkhistorie.

Hva lærer du?

Emnet gir en grunnleggende forståelse for forskjellige aspekter av hebraisk språkhistorie (grammatikk, leksikon, stil). Her leser vi forskjellige tekstutdrag fra den eldste perioden (kanaaneiske inskrifter), fra den hebraiske bibelen, fra Qumran-rullene, fra Sefer Ben Sira, fra Mishna, fra middelaldersk hebraisk poesi (f. eks. Yehuda Halevi), fra haskala-perioden, fra Mendele Mokher Sforims fortellingene, fra Bialiks-diktene og fra den moderne perioden. Hovedmålet består i å identifisere de viktigste trekkene i språkutviklingen (grammatikk, ordforråd, stilistikk) i samspill med de kulturelle og religiøse omgivelsene til nevnte tekster.

Tekstene deles ut av faglæreren undervisningen.

Bakgrunnslitteratur: Eduard Yechezkel Kutscher. A History of the Hebrew Language. Jerusalem 1982. Angel Sáenz-Badillos. A History of the Hebrew Language. Cambridge 1993.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever studierett på masterstudiet på Semittisk språkvitenskap med hebraisk.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorstudiet i språk med fordypning i hebraisk, dvs. HEB2110 – Hebraisk 3+4 (nedlagt) eller tilsvarende samt opptak til masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorstudiet i språk med fordypning i hebraisk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningstilbudet består av gjennomgåelse av forskjellige tekster og diskusjon av lingvistisk litteratur (leksikografi, grammatikk). Studentene vil også gi presentasjoner. Normalt gis det 2 timers undervisning i uken og studentene må påregne selvstudium utover de 12 ukene det gis undervisning. Studentene opppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Studenten skriver en semesteroppgave over en problemstilling hentet fra et avgrenset temaområde. Problemstilling for oppgaven velges av studenten i samråd med faglærer.

Det blir holdt oppgaveveiledningsseminar 1 dobbelttime per uke i 10 uker, der gruppeundervisning kombineres med to individuelle veiledningsmøter. Den første er tilbakemelding til hver students disposisjon, det andre tilbakemelding til et utkast på 3-4 sider av semesteroppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgavens omfang er 8-10 sider á ca. 2300 tegn. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1.5 linjeavstand.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering høst 2011

Annet

Informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk