Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I høstsemesteret følger studentene spesifiserte språkkurs i skrifthebraisk og talemål i Israel. Vårsemesteret består hovedsakelig av gjennomgang av tekster i moderne hebraisk (fra både skjønnlitteratur og aviser). Det legges vekt på både grammatisk og kulturhistorisk analyse. Oppholdet er en integrert del av emnet.

Opphold i Israel:

Se viktig informasjon under overskriften "undervisning" lenger ned på denne siden

Nyttige lenker i Israel:

Hva lærer du?

Målet for språkkursene ute er økte ferdigheter i skriftlig og muntlig hebraisk - både tekstforståelse, skriveferdigheter og enkel dagligtale.

Har du fulgt undervisningen og lest pensum på 2. semester, forventes du

 • å ha lært deg å håndtere tekster av noe større vanskelighetsgrad
 • å ha tilegnet deg grunnleggende kjennskap til filologiske tilnærmingsmåter til ulike typer tekster
 • å ha utviklet ferdigheter i å lese og forstå middels avanserte tekster ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk.
 • å ha tilegnet deg muntlige ferdigheter i å føre enkle samtaler på hebraisk
 • å kunne produsere enkle skriftlige tekster på hebraisk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb. 

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må være programstudent for å ta dette emnet. Emnet tar ikke opp enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må studentene søke instituttet om opptak på eget skjema (se "Praktisk informasjon om Oppholdet i Israel og søknadsskjema" over for mer informasjon).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått HEB1110 – Hebraisk 1 og HEB1120 – Hebraisk 2 for å bli tatt opp på språkkurset i utlandet og de videre språkstudier på 2. år av hebraiskstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

HEB1110 – Hebraisk 1 og HEB1120 – Hebraisk 2.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Høstsemesteret:

Høstsemesteret består av innføringskurs i hebraisk (sommerkurs eller et helt semester) på videregående nivå i Israel.

Alternativ 1: Hele høstsemesteret i Israel

Vanligvis krever universiteter i Israel at studentene har avlagt 60 sp før de starter på studiene i Israel for å bli regnet som fulltidsstudenter og/eller har krav til karakterer for å bli tatt opp. Dette må du selv undersøke i god tid på forhånd. Om du ikke oppfyller kravet til fullt semester og/eller karakterkrav, melder du deg til sommerspråkkurs.

Studiesteder høst 2017:

Alternativ 2: To sommerspråkkurs (ulpan) i Israel + semesteroppgave

Studiesteder du kan velge mellom:

Du følger begge sommerspråkkursene (sommerulpan) v/International School (Session I + Session II).

I tillegg skriver du som følger alternativ 2 en obligatorisk semestersoppgave på 10 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet) som leveres i Fronter ved UiO innen fristen angitt på semestersiden.

Semesteroppgaven skriver du i Israel måneden enten før eller etter sommerulpan. Den vurderes med "godkjent"/"ikke godkjent" samt tilbakemelding fra lærerne på faget. Studenter som oppnår "ikke godkjent" får anledning til å forbedre besvarelsen og levere den på nytt innen angitt frist. Alle detaljer knyttet til semesteroppgaven finner du i Fronter.

NB! Det kreves obligatorisk deltakelse i undervisningen (minst 80 % oppmøte).

Vårsemesteret:

På vårsemesteret 2018 forgår undervisningen ved UiO og det vil gis 6 timer undervisning i uken, i 14 uker. 4 av disse timene vil gis i form av forelesninger, mens de resterende 2 vil gis i form av seminarundervisning. Alle studentene følger alle timene(minimum 80 % oppmøte).

Eksamen

Før må man kan gå opp til eksamen, må man

 • dokumentere regelmessig deltakelse i det obligatoriske språkkurset ute
 • ha avlagt en avluttende test arrangert av det aktuelle lærestedet
 • levere bekreftet rett kopi av vitnemål fra Israel til instituttet innen studiestart i vårsemesteret

I tillegg må studenter som har fulgt et sommerkurs (ulpan) i Israel også

 • få godkjent en obligatorisk semesteroppgave som er skrevet under oppholdet i Israel. Detaljer knyttet til skriving av oppgaven finner du i Fronter.

Skriftlig prøve:

6 timer, bruk av ordbøker er tillatt (elektroniske ordbøker er ikke tillatt).

 1. Oversettelse av en ukjent hebraisk tekst
 2. Oversettelse en ukjent norsk tekst til hebraisk
 3. Oversettelse av tekster fra pensum, med grammatiske og/eller kulturelle spørsmål til tekstene

Muntlig prøve:

 1. Lese høyt og oversette et utdrag fra tekstpensum, eventuelt med grammatiske spørsmål.
 2. Føre en samtale på hebraisk.

Karakterberegning:

Bare studenter som har bestått skriftlig prøve kan fremstille seg til muntlig prøve.

Innenfor den skriftlige prøven teller A og B 25 % hver, C teller 50 %. Alle deler må bestås. Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på hebraisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (ev. engelsk).

For endelig karakter teller den skrifllige prøven 80 % og den muntlige prøven 20 %.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering HEB2110

Periodisk evaluering

Annet

Emnet inngår i en 80-gruppe i hebraisk språk innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Midtøsten og Nord-Afrika, samt innenfor Språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Høst 2017

Undervisningen går over to semestre, med oppstart annethvert høstsemester. Oppstart høst 2017. Høstsemesteret undervises i Israel.

Eksamen

Vår 2018

Annethvert vårsemester.

Undervisningsspråk

norsk og engelsk