Dette emnet er nedlagt

KULH1030 – Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 • Hva er det som påvirker relasjonene mellom individ og kollektiv, som gir oss identitet og forteller hvor vi hører til?
 • Hvordan og på hvilken måte er identiteter under endring?
 • Hva vet vi om den historiske utviklingen av individets plass innenfor kjønn, familie, sosiale klasser, arbeidsfellesskap, religiøse og nasjonale felleskap?
 • Hva har forholdet vært mellom indviduell identitet og tilhørighet i en gruppe?
 • Trenger vi fortsatt felles identiteter?
 • Framveksten av en egen ungdomskultur er en viktig side ved det moderne samfunn. Hvordan har den vært med på å endre våre oppfatninger av forholdet mellom individ og kollektiv, mellom generasjoner og mellom etniske grupper?

Emnet er et valgfritt emne i fordypningsgruppen og støttegruppen i kulturhistorie.

Hva lærer du?

Når du har tatt eksamen i emnet skal du:

 • ha tilegnet deg kulturhistorisk kunnskap identitet
 • fått en forståelse av metodiske tilnærminger til denne typen studier, og av noen sentrale teoretiske innfallsvinkler
 • blitt kjent med ulike teorier om synet på identitet og endring og hvordan disse spørsmålene aktualiseres i dagens Norge
 • være i stand til å se sammenhenger mellom historiske og nåtidige fenomener
 • gjennom undervisning og egenstudier skal du ha utviklet evne til kritisk lesning og akademisk skriving

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. Se nærmere beskrivelse i detaljert undervisningsplan som vi bli publisert før semesterstart.

Undervisningsformen på emnet har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Obligatorisk aktivitet

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Oppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven(e) må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved semesterslutt.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Undervises siste gang høsten 2018

Eksamen

Høst 2018

Eksamen siste gang høsten 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet vil bli erstattet av KULH1005