KULH1070 – Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det var en gang... I europeisk, muntlig diktning har eventyrene en sentral plass. De har ofte et lokalt særpreg, samtidig som de er internasjonale. Mange eventyr som er opptegnet fra muntlig tradisjon i Norge, finnes også i India og andre steder i Asia. I vår tid holdes eventyrtradisjonen vedlike gjennom film, bilder, reklame og andre massemediale uttrykk, og blir del av en felles referanseramme. I mange land brukes eventyrene også til å bygge opp bilder av nasjonalt særpreg. Emnet presenterer norsk og europeisk eventyrtradisjon med hovedvekt på sentrale problemstillinger i forskningen, særlig knyttet til spørsmål om muntlighet og tradisjon / overføring.

Hva lærer du?

Studentene skal skaffe seg innsyn i norsk og europeisk eventyrtradisjon og i sentrale felt av eventyrforskningen. De skal tilegne seg kunnskap om eventyrenes sjanger- og typesystem, og om hovedtrekk ved teoriene om muntlighet. De skal også skaffe seg en viss forståelse av dynamikken omkring fortelleres repertoarvalg, traderingsproblematikk og politisk bruk av eventyrtradisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar 2008, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av folkloristikk grunnfag

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart. Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Underveisevaluering KULH1070

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned våren 2008.
NB: Emnet hadde tidligere koden FOLK1010

Undervisningsspråk

Norsk