Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ritualer kan sees som ekspressive former for kulturell kommunikasjon. De viser hvordan individer og grupper strukturer sine liv, hva mennesker oppfatter som viktig å vise frem og hvilke symboler og gjenstander som brukes i ritualiseringen. Ritualer kan integrere og ekskludere, både bekrefte og utfordre samfunnets normer og verdier, og fungere stabiliserende i kriser eller bidra til å skape dem. Emnet vil belyse ritualer både i et historisk og samtidig perspektiv og ut fra religiøse og kulturelle sammenhenger i en europeisk og nordisk kontekst. Studentene introduseres for etnografisk feltarbeid og vil få praksiserfaring i dette gjennom kurset.

Emnet er et valgfritt emne i fordypningsgruppen og et valgfritt emne i støttegruppen i kulturhistorie.

Hva lærer du?

Studentene som har fulgt emnet skal ha tilegnet seg:

  • grunnleggende kunnskap om og trening i kulturanalytiske feltarbeidsmetoder
  • kunnskap om sentrale ritualteorier og hvordan de kan anvendes
  • ferdigheter i å analysere aktuelle og historiske eksempler på ritualer som individuelle og kollektive praksiser
  • forståelse av ritualenes kulturelle, sosiale, politiske og religiøse rolle
  • praksis i å presentere og problematisere et kildestoff muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen i emnet tilbys gjennom forelesninger, seminarer og individuell veiledning. Seminarene er del av den obligatoriske undervisningsaktiviteten og krever oppmøte. Studentene skal foreta individuelle feltarbeid knyttet til ritualer i løpet av emnet og dokumentere feltarbeidet som en kvalifiseringsoppgave. Dokumentasjonen kan bestå av film- eller lydopptak og et feltarbeidsnotat. Godkjente kvalifiseringsoppgaver gir adgang til å gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Feltarbeidsmaterialet som samles inn brukes til å formulere ett eller flere forskningsspørsmål som danner grunnlag for avsluttende eksamen i emnet. I dette arbeidet gis det individuell veiledning.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen i emnet er en muntlig presentasjon på 20 minutter i slutten av semesteret. Den muntlige presentasjonen skal støttes av en digital presentasjon som skal leveres i forkant. Den muntlige presentasjonen gis bokstavkarakter.

For å kunne gå opp til eksamen må både kvalifieringsoppgaven (se under under undervisning) og den digitale presentasjonen være levert til gjeldene frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går siste gang høsten 2017.

Ersattes av KULH2005.

Eksamen

Eksamen gjennomføres siste gang høsten 2017

Undervisningsspråk

Norsk