Dette emnet er nedlagt

KULH1112 – I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet blir høsten 2016 undervist på engelsk.

Emnet fokuserer på tid som et kulturelt og historisk fenomen og undersøker hvordan tidserfaringer har endret seg opp gjennom europeisk historie. Utgangspunkt for emnet er en rekke tekster, ting og teknologier hvor den abstrakte og usynlige tiden får konkret og materiell form.

  • Tid og makt: Hvem har ønsket å kontrollere tiden, på hvilke måter og med hvilke midler?
  • Tid og historie: Hvordan blir tid til historie og hva slags former antar den?
  • Tid og geografi: Har alle verdensdeler samme tid, eller lever mennesker på forskjellige steder innenfor forskjellige tider?
  • Tid og samfunn: Hvordan skapes sosiale rytmer, i hjemmet, på arbeidsplassen eller i politikken?

Emnet vil også ta for seg de viktigste nyere teoriene om historiske og kulturelle tider og diskutere konflikter mellom forskjellige tidsforståelser.

Emnet er et valgfritt emne i fordypningsgruppen og støttegruppen i kulturhistorie.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt dette emnet skal kunne:

  • redegjøre for hvordan tid er knyttet til erfaringer, praksiser og ordener i det moderne vestlige samfunnet
  • kjenne til den viktigste forskning omkring historisk og kulturell tid
  • identifisere kulturelle objekter som iscenesetter og organiserer tid og analysere hva som er deres viktigste betydninger og funksjoner
  • anvende og kritisk vurdere teorier og metoder for å undersøke hvilke tider som er i spill i et kulturelt objekt
  • plassere problemstillinger knyttet til tid og tidserfaringer inn i en større kulturhistorisk sammenheng
  • forstå viktige sider av dagens mest gjennomgripende tidserfaringer, som tidsklemma, øyeblikkets tyranni eller undergangsvisjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (8 dblt) og seminarundervisning (2 dblt) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.

Midtveis i semesteret skal det leveres en kvalifiseringsoppgave i form av en kortoppgave (2-3 sider). Kortoppgaven er obligatorisk og leveres i Canvas.

Oppgaven gjøres kjent ved semesterstart. Innleveringsfristen vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kortoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en semesteroppgave (6-8 sider) som innleveres ved slutten av semesteret. Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går siste gang høsten 2016

Eksamen

Eksamen gjennomføres siste gang våren 2016

Undervisningsspråk

Engelsk