Dette emnet er nedlagt

MØNA4522 – Politisk islam-Det muslimske brorskapet i Egypt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Politisk islam, eller islamisme, her forstått som politiske og sosiale bevegelsene som arbeider for en samfunnsorden basert på det de oppfatter som det sanne islam, har preget det moderne Midtøsten i moderne tid. Siden 1970-tallet har islamistgrupper gjort seg gjeldende, ikke bare som slagkraftige og kontroversielle opposisjonsgruppene i en rekke land, men også i perioder som regimestøttespillere og reelle makthavere.

Dette emnet tar sikte på å gi en bred innføring om den største og, historisk sett, mest betydningsfulle av disse bevegelsene: Det muslimske brorskapet i Egypt (al-Ikhwan al-Muslimun), fra dets dannelse i Ismailia i 1928 til i dag. Gjennom historiske kildenære dybdestudier, gir emnet en bred forståelse av årsakene til fremveksten, utbredelsen og ikke minst overlevelsesevnen til denne type politisk-sosiale bevegelser. En annet sentralt tema er utviklingen av «Det muslimske brorskapet» over tid fra politisk-religiøs reformbevegelse med tidvis radikale uttrykk til en bred moderat bevegelse som søker politisk legitimitet og statsmakt. Den historiske tilnærmingen suppleres med komparative studier av ulike regionale avleggerne av Muslimbrødrene og teoretiske perspektiver på hvordan islamismen kan forstås og fortolkes.

Hva lærer du?

Dette emnet gir inngående kunnskap om islamismen som politisk-sosial bevegelse med utgangspunkt i dybdestudier av Det muslimske brorskapet i Egypt. Et sentralt læringsmål er innsikt i hvordan historisk orienterte dybdestudier kan øke vår forståelse av politiske fenomener, i dette tilfellet moderne islamisme i Egypt. Videre vil kurset gi brede teoretiske og komparative perspektiver for å kunne analysere og fortolke moderne islamistbevegelser i Midtøsten og Nord-Afrika. Endelig skal emnet gi grunnlag for evne til kritisk lesning av islamismens rolle og funksjon i dag som ideologiske retning, sosial-politisk bevegelse og fiendebilde.

Opptak og adgangsregulering

Studierett på et masterprogram på HF- eller SV-fakultetet, samt gode leseferdigheter i engelsk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et masterstudium på HF eller andre relevante masterprogram etter søknad. Studenter på AAS-programmet har førsteprioritet, deretter tar vi inn søkere i kronologisk rekkefølge etter dato for henvendelse. Det forutsettes at grunnkunnskaper tilsvarende pensum fra relevante emner i 40-gruppen i MØNA er kjent fra før.

Anbefalte forkunnskaper

REL1050 – Islam (nedlagt), MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (nedlagt) eller MØNA1505 – Midtøstens moderne historie anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MØNA2502 – Politisk islam (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen foregår som seminar. Registrerte studenter deler på å holde innledninger til seminarene i samsvar med plan som etableres i begynnelsen av semesteret.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som leveres i Fronter til angitt tidspunkt ved slutten av semesteret. Gyldig mappe består av:

1) Selvvalgt semesteroppgave (7-8 sider). Tema må være relevant og godkjennes av emneansvarlig.

2) Kortsvarsoppgave (2-3 sider) med oppgitt tema.

3) En muntlig presentasjon på 10-15 minutter inngår i mappen og må gjennomføres i løpet av semesteret. Presentasjonen holdes som innledning til diskusjon i seminarene. Ved spesielle omstendigheter kan skriftlig arbeid erstatte den muntlige presentasjonen i mappen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

"Informasjon om masterstudier ved IKOS": http://www.hf.uio.no/ikos/studier/admin/master/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk