Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Siden nittensyttitallet har den muslimske verden sett et veldig oppsving i religiøse, sosiale og politiske bevegelser som ønsker å reformere samfunnslivet ved å vende tilbake til det de ser som det sanne Islam. Med utgangspunkt i de muslimske kjerneområdene i Midtøsten og Nordafrika gir emnet innsikt til å forstå framveksten av det vi kjenner som islamistiske bevegelser. Tema som berøres er den historiske arven av politisk tenkning innen islam, reformismen rundt år 1900, den moderne islamismens framvekst og det nye oppsvinget siden 1970. Gjennom fordypning på Iran, Egypt og Tyrkia belyses det sosiale grunnlaget for islamismens appell, forholdet mellom militante og moderate tendenser og islamismens sosiopolitiske rolle og ideologiske utvikling i dag.

Hva lærer du?

Dette emnet gir inngående kunnskap om ulike islamistiske tankeretninger og bevegelser. Et sentralt læringsmål er å forstå hvordan islamismen formes av og selv former politiske og sosiale forhold i Midtøsten og Nord-Afrika. Endelig skal kurset gi grunnlag for at du kritisk kan vurdere islamismens forhold til sentrale politiske begreper som demokrati, likestilling og pluralisme.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet. Vi tar opp maksimum 75 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales kjennskap til islam gjennom innføringsemnet REL1050 – Islam (nedlagt), tilbudt av religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, eller tilsvarende.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet strekker seg over hele semesteret. Undervisningen består av 6 forelesninger à 2 timer og et oppgaveseminar over 6 ganger hvor studenten presenterer kvalifiseringsoppgaven som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven som presenteres under seminaret må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Skoleeksamen, 4 timer

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet kan inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Afrika sør for Sahara og Midtøsten og Nord-Afrika, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Tilbys siste gang høst 2008.

Eksamen

Høst 2008

Emnet tilbys for siste gang høst 2008 siden 40-gruppen i MØNA (40OMR-MØNA) legges betydelig om fra og med våren 2009. Fra høsten 2009 blir emnet kun tilbudt på masternivå.

Undervisningsspråk

Norsk