Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i verdensreligionen islam og det islamske religionssamfunnets fremvekst og historiske utvikling. Utgangspunktet er kunnskap om islams første tid, Koranens tilblivelse, samlingen av profetens tradisjon (sunna; hadith) og utviklingen av den islamske loven (shari'a; fiqh). Den islamske mystikken, sufismen - med omfattende teologiske, rituelle, litterære og organisatoriske bidrag til det islamske fellesskapet- studeres som eget tema.

Det legges vekt på mangfoldet i korantolkninger, i rettstenkning og teologiske problemstillinger, og utviklingen følges frem til i dag. Hovedvekten er lagt på sunni-islam, men det gis også en innføring i shia-islam (i første rekke Tolvskolen, ithna ashariyya) for å vise hvordan de to trosretningene, med tallrike undergrupper, har utviklet sin læremessige og rituelle egenart.

To temaer er valgt for å kaste lys over islam i det 20 århundre: Fremveksten av politisk islam (fundamentalisme; islamisme) med særlig vekt på islamistiske partier og politisk-religiøse organisasjoner etter 1970. Det andre hovedtema er den teologiske og religionsvitenskapelige debatten om kvinners status og rettigheter.

Det legges vekt på å la utvalgte tekster fra Koranen, fra hadith-litteraturen og fra én sentral sufitekst, kaste lys over de temaer studieplanen omfatter.

Hva lærer du?

Emnet skal legge grunnen for en kunnskapsbasert forståelse av islam som religionssamfunn og av det religiøse mangfoldet i muslimske kulturer. Emnet skal gi (1) grunnleggende kunnskaper om islams historie; (2) oversikt over de temaer som står sentralt i den islamske teologiske og rettsvitenskapelige debatten og (3) innarbeide et begrepsapparat og trene studentene i historisk-kritisk metode i møtet med tekster og historie.

Emnet er også tenkt som grunnlag for videre fordypning og spesialisering i islamske temaer og for studier konsentrert om den muslimske verden eller om muslimske minoriteter i vestlige samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport REL1050 H08

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2008, men erstattes av REL2250 Islam

Eksamen

Emnet tilbys siste gang høsten 2008, men erstattes av REL2250 Islam

Undervisningsspråk

Norsk